Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 074-079
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sağlıklı (Non A-C) ve Ko-İnfeksiyonlu (HBV ve/veya HCV Seropozitif) Kan Donörlerinde Transfusion Transmitted Virus(TTV) Varlığının Araştırılması
Özkan Gülsoy1, Bekir Kocazeybek2, Metin Tulgar3, Abdullah Ayyıldız1
1Kadir Has Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Kan Ünitesi, Şişli, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İstanbul
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Sağlıklı donör ve ko-infeksiyonlu donör, TTV

Yaşları 19-55 arasında değişen daha önce hiç kan transfüzyonu yapılmayan 344'ü (% 66.6) erkek, 172' si (%33.3) kadın Hepatit Avirusu (HAV) yönünden 500'ü bağışık, 16'sı seronegatif 516 sağlıklı kan donörü ile 192 HBV, 54 HCV, 4 HBV ve HCV seropozitifliği olan, 185' i (% 74) erkek, 65'i (%26) kadın 250 ko-infeksiyonlu kan donörü çalışmaya alınmıştır. TTV'u araştırması Takahashi ve arkadaşlarının önerdiği primerler kullanılarak PCR yöntemiyle çalışılmıştır. Araştırmaya alınan 516 sağlıklı kan donörün'ün 132' sinde (%25.5), 250 ko-infeksiyonlu kan donörün'ün 75' inde (%30) TTV-DNA pozitif bulunmuştur. Sağlıklı kan donörlerinde cinsiyet ve kan verme şekillerine göre TTV-DNA pozitiflik oranı anlamlı bir fark göstermemiştir (p> 0.05), yaş gruplarından 19-28 yaş grubu 29-39 yaş grubu ve 40-55 yaş grubu ile karşılaştırıldığında TTV-DNA pozitifliği yönünden anlamlı bir fark göstermiştir (p< 0.05). Ko-infeksiyonlu kan donörlerinde cinsiyete göre TTV-DNA pozitifliği anlamlı bir fark göstermemiştir (p> 0.05). Yaş gruplarından sadece 19-28 yaş grubu ile 29-39 yaş grubu arasında anlamlı fark bulunmuştur (p< 0.05). Taşıyıcılık yönünden TTV-DNA pozitifliği HBV ile HCV taşıyıcıları arasında çok ileri düzeyde anlamlı bir fark göstermiştir (p< 0.05). Araştırmamız TTV' unun paranteral yoldan başka cinsel yada fekal-oral yollarla bulaşabileceğini, ancak viral etkenin bulaş ve patolojisiyle ilgili yeni ve geniş serili klinik çalışmaların yapılmasının gerekliliğini düşündürmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim