Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-130
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Olarak Tüberküloz Düşünülmeyen Apse Örneklerinde Mycobacterium tuberculosis
Burçin ÖZER1, Melek İNCİ1, Nizami DURAN1, Eyüp SAPAN1, Gülcan ERKASLAN ALAGÖZ1, Şeyda ÖZARSLAN1, Orhan Veli ÖZKAN2, Ahmet Nedim YANAT3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Hatay
Anahtar Sözcükler: Tüberküloz düşünülmeyen apse, M. tuberculosis

Amaç: Klinik olarak tüberküloz düşünülmeyen apse örneklerinde Mycobacterium tuberculosis varlığının araştırılması ve tüberküloz ön tanısı alan apse örneklerindeki M. tuberculosis varlığı ile karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ekim 2007-Mart 2010 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gelen apse örneklerinden üçer preparat hazırlanarak Erlich Ziehl Neelsen (EZN) yöntemiyle boyandı. Örnekler dekontamine ve homojenize edildikten sonra, BacT/ALERT MP (BioMerieux) ve Lowenstein Jensen besiyerlerine ekildi. Üreyen saf suşlara niasin, nitrat ve katalaz testleri yapıldı. Nitrat, niasin, katalaz testleri pozitif olanlar M. tuberculosis olarak tanımlandı. M. tuberculosis suşlarının rifampin, izoniyazid, streptomisin ve etambutole karşı duyarlılıkları Etest yöntemiyle araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 81 apse örneğinin 28'i (%34.6) tüberküloz ön tanısı ve istemi ile laboratuvara gönderilmişti. Tüberküloz düşünülen örneklerin yalnızca birinde (%3.6) aside dirençli bakteri saptandı ve M. tuberculosis üredi. Bu köken rifampin, streptomisin ve etambutole karşı duyarlı iken, izoniyazide karşı dirençli olarak bulundu. Örneklerin 53'ünde (%65.4) klinik olarak tüberküloz düşünülmemiş ve tüberküloza yönelik tetkik istenmemişti. Ancak, iki tanesinde (%3.8) EZN yöntemiyle aside dirençli bakteri saptandı ve M. tuberculosis üredi. Suşların ikisi de rifampin, izoniyazid, streptomisin ve etambutole duyarlı bulundu.

Sonuç: Tüberküloz ülkemizde hâlâ sık görülen bir enfeksiyon olduğu için akciğer dışı tüberküloz klinik olarak akılda bulundurulmalı ve apse örnekleri EZN boyama yöntemiyle olabildiğince incelenmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim