Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-021
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida glabrata Suşlarında Salgısal Asit Proteinaz, Fosfolipaz, Esteraz Aktivitelerinin ve Biyofilm Oluşumunun Araştırılması
Berna GÜLTEKİN1, Yasin TİRYAKİ2, Neriman AYDIN1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
2Aydın Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Aydın
Anahtar Sözcükler: Candida glabrata, virulans

Amaç: Kandidozlardan izole edilen türler arasında Candida glabrata'nın sıklığının giderek arttığı bildirilmektedir. Bu çalışmada C. glabrata'nın virülansı ile ilişkili olabilecek salgısal asit proteinaz (SAP), fosfolipaz, esteraz aktivitelerinin ve biyofilm oluşumunun araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımızda çeşitli klinik örneklerden izole edilen C. glabrata suşları saklama ortamından canlandırılarak kullanılmıştır. Suşların doğrulanması morfolojik testler ve polimeraz zincir reaksiyonu ile yapılmıştır. Suşların SAP aktivitesi, sığır serum albumini içeren agarda; esteraz aktivitesi, Tween-80 içeren agarda; fosfolipaz aktivitesi, yumurta sarılı agarda; biyofilm oluşturma özelliği ise mikroplak yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 83 C. glabrata suşunun 65'i vajinal örnekten, 10'u kandan, dördü idrardan, ikisi pü ve ikisi ağız içi sürüntü örneğinden izole edilmiştir. Test edilen suşların ikisinde (%2,4) biyofilm oluşumu (kandan ve vajinal örnekten izole edilen suşlar) saptanmıştır. Suşların hiçbirinde SAP, esteraz, fosfolipaz aktivitesine rastlanmamıştır.

Sonuç: Çalışmamızda alınan sonuçlar, C. glabrata'nın virülansında araştırdığımız faktörlerin çok önemli olmadığını akla getirmekle birlikte, bu konunun aydınlatılması için kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğu düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim