Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 2, Sayfa(lar) 045-049
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gastroenterit Orijinli Campylobacter jejuni İzolatlarında On İki Virülans Geninin Araştırılması
Tuba KAYMAN1, Seçil ABAY2, Elif KAYA3, Bülent BOZDOĞAN4, Fuat AYDIN2
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Kliniği, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
3Adnan Menderes Üniversitesi BİLTEM, Aydın
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
Anahtar Sözcükler: Campylobacter jejuni, virülans geni, toksin geni

Amaç: Campylobacter jejuni, akut bakteriyel gastroenteritlerin en önemli etkenlerinden biridir. Bu çalışmada campylobacter enfeksiyonlarının patogenezinde önemli role sahip olan virülans ve toksin genlerinin prevalansının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, Mart 2010-Mart 2011 tarihleri arasında akut gastroenteritli hastalardan izole edilen ve moleküler yöntemle tanımlanan 126 C. jejuni izolatı kullanıldı. İzolatlardaki flaA, flaB, cdtABC, cdtA, cdtB, cdtC, virB11, cj0588, cadFR1B, ciaB, pldA ve dnaJ genlerinin prevalansı, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle analiz edildi.

Bulgular: Test edilen 126 C. jejuni izolatının; 122'si (%96.8) flaB, 120'si (%95.2) cadFR1B, 116'sı (%92.1) dnaJ, 111'i (%88.1) flaA, 110'u (%87.3) cdtA, 103'ü (%81.7) cdtC, 87'si (%69.0) pIdA, 72'si (%57.1) cdtABC, 72'si (%57.1) ciaB, 65'i (%51.6) cj0588, 56'sı (%44.4) cdtB ve 23'ü de (%18.2) virB11 genleri yönünden pozitif bulundu. İzolatlardan yalnızca birinin, araştırılan 12 virülans genine de sahip olduğu saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda analiz edilen toksin ve virülans genlerinin prevalans oranları literatürde bildirilen sonuçlar ile genel olarak uyumlu olmasına rağmen, cdtB gen prevalansının düşük olduğu gözlendi. Yurdumuzda konuyla ilgili tek bir araştırma yürütülmüş olup, bu çalışmada elde edilen sonuçların, campylobacter enfeksiyonlarının epidemiyolojisi ve patogenezine yönelik çalışmalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim