Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 1, Sayfa(lar) 028-032
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Staphylococcus aureus İzolatlarında Agar Tarama ve Mikrodilusyon Yöntemleri ile Vankomisin Direncinin Araştırılması
Özlem BUCAK1, Esra KOÇOĞLU2, Tekin TAŞ2, Duygu TEKİN2, Fırat Zafer MENGELOĞLU2
1Denizli Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Denizli
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu
Anahtar Sözcükler: Vankomisin orta duyarlı S. aureus (VISA), S. aureus, mikrodilusyon

Amaç: Bu çalışmada metisiline direncli Staphylococcus aureus (MRSA) ve metisiline duyarlı S. aureus (MSSA) izolatlarında vankomisine azalmış duyarlılığın araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda işleme alınan toplam 131 S. aureus (45 MRSA ve 86 MSSA) izolatı çalışıldı. Vankomisin orta duyarlı S. aureus (VISA) araştırılmasında, 4 μg/ml ve 6 μg/ml vankomisin içeren beyin-kalp infüzyon agar besiyeri kullanıldı. İnkübasyonun 24. ve 48. saatlerinde üreme değerlendirildi. Vankomisin minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerlerinin belirlenmesinde mikrodilüsyon yöntemi kullanıldı. S. aureus için vankomisin MİK değeri Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü kriterlerine göre değerlendirildi. Kalite kontrol suşları olarak Mu3 hVISA, S. aureus ATCC 29213 (vankomisine duyarlı) ve laboratuvarımızda konvansiyonel yöntemlerle ve otomatize sistemle (BD Phoenix 100, ABD) tanımlaması yapılmış olan vankomisine dirençli Enterococcus faecalis kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada tarama besiyerlerinde üreme gözlenmemiştir. Tüm izolatlarda vankomisin MİK değer aralığı 0.25-2 μg/ml olarak bulunmuştur. MİK90 ve MİK50 değerleri 1 μg/ml olarak belirlenmiştir. Vankomisin MİK değerleri; S. aureus için 1 μg/ml, Mu3 suşu icin 4 μg/ml ve Enterococcus faecalis suşu icin >16 μg/ml olarak saptanmıştır.

Sonuç: Hastanemizde izole edilen S. aureus suşlarında vankomisine azalmış duyarlılık saptanmamıştır. Enfeksiyon kontrolü ve epidemiyolojik önlemlerin alınması amacıyla vankomisin direncinin tarama yöntemleri ile araştırılmasının yararlı olacağı düşüncesindeyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim