Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-069
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Türlerinin Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılması
Ekrem KİREÇCİ1, Murat KİREÇCİ2, Mehmet AKSU2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kahramanmaraş
Anahtar Sözcükler: Acinetobacter, antimikrobiyal direnç, nozokomiyal patojenler

Amaç: Bu çalışmada, Mart 2012-Mayıs 2013 tarihleri arasında Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda izole edilen 47 Acinetobacter baumannii suşunun, gönderildiği klinikler ve örneklerin dağılımı ile çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Suşların izolasyon ve identifikasyonlarında, klasik yöntemler ve VITEK 2 (bioMérieux, Fransa) otomatize sistemi kullanılmıştır.

Bulgular: A. baumannii suşları, balgam (%40.4), yara materyali (%36.2), idrar (%17) ve kan (%6.4) örneklerinden izole edilmiştir. A. baumannii izolatları başlıca, yoğun bakım (%49) ve cerrahi kliniklerden (%13) gelen örneklerde saptanmıştır. İzole edilen suşların %100.0’ı kolistin, %21.3’ü netilmisin, %19.2’si imipenem, %14.9’u tigesiklin, %12.7’si sefepim ve meropenem, %10.6’sı piperasilin-tazobaktam ve levofloksasin, %8.5’i gentamisin, siprofloksasin ve sefoperazon-sulbaktam, %6.4’ü ampisilin-sulbaktam ve seftiriaksona duyarlı olarak saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda, hastanemizde izole edilen Acinetobacter suşlarına in-vitro etkinliği en duyarlı antibiyotik kolistindir. İzolatların, beta laktam grubu antibiyotiklere, karbapenemlere ve diğer antibiyotiklere direnç oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim