Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2016, Cilt 46, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-075
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Candida albicans'ın Salgısal Asit Proteinaz Etkinliğinin Araştırılmasında In Vivo Model Olarak Galleria mellonella Larvanın Kullanılması
Ali ALVANDİAN1, Mohamad Hasan JAWADİ2, Zeynep Nur ALTINTAŞ2, Naci YILDIZ2, Meral KARAMAN1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 2 Öğrenci Çalışma Modülü Grubu, İzmir
Anahtar Sözcükler: Candida albicans, Galleria mellonella, salgısal asit proteinaz

Amaç: Enfeksiyon hastalıklarının patogenezinin araştırılmasında, fare-sıçan modelleri uzun yıllardır kullanılmaktadır. Tıbbi öneme sahip birçok mikroorganizmanın model konakçısı olarak Galleria mellonella larva kullanımı literatürde kabul görmüştür. Bu çalışmada, Candida albicans'ın salgısal asit proteinaz (SAP) enzim aktivitesinin, konakçı modeli olarak G. mellonella larva üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Enfeksiyon modeli için, salgısal asit proteinaz (SAP) enzim aktivitesi sığır serum albümin agar yöntemi ile olumlu ve olumsuz olarak bulunan iki klinik C. albicans kökeni kullanıldı. Son larval evrede, 2-3 cm uzunluğunda, 250-300 mg ağırlığında, sağlıklı G. mellonella larvalar dört gruba ayrıldı; kontrol, “sham” (fosfat tampon), SAP olumlu ve SAP olumsuz (5x105 CFU/ml) C. albicans ile enfekte grup. İnokulasyon sonrası larvalar 37ºC'de bekletildi. Doksan altı saat sonra sağlık durumları skorlandı, sakrifiye edildi ve fungal yük araştırıldı.

Bulgular: Larvalar aktivite, yaşamda kalma, melanizasyon ve fungal yük açısından değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptandı. Kontrol ve “sham” gruplarında ölüm ve melanizasyon gözlenmezken, 96. saat sonunda patojen üremesi de saptanmadı. SAP olumlu ve olumsuz gruplar arasında fungal yük, melanizasyon ve toplam sağlık skoru açısından anlamlı farklılık bulundu (p<0.05).

Sonuç: Çalışmamızda, C. albicans'ın SAP enzim aktivitesinin virülansta rol oynadığı G. mellonella larva modelinde gösterilmiştir. Fungal enfeksiyonların ve SAP gibi virülans faktörlerinin konak hücreye etkilerinin araştırılmasında G. mellonella larva modelinin güvenilir, uygulaması kolay ve ucuz bir model olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Larva modelinin, memeli modellerine alternatif olarak yaygınlaşması etik kaygıların azalmasına da katkıda bulunacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim