Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 1, Sayfa(lar) 072-077
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sifiliz Tanısında Kullanılan RPR, TPHA Test Sonuçlarının ve Tanı Algoritmalarının Değerlendirilmesi
Cemile SÖNMEZ
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Treponema pallidum, sifiliz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, algoritmalar

Amaç: Ülkemizde, sifiliz bildirimi zorunlu bir hastalık olmasına rağmen, bildirim sistemindeki sorunlar nedeniyle hastalığın gerçek sıklığını tahmin etmek güçtür. Bu çalışmada, RPR veya hızlı test sonuçları pozitif olarak saptanan ve merkezimize doğrulama amacıyla gönderilen serum örnekleri RPR ve TPHA testleri kullanılarak yeniden çalışılmıştır. Sifiliz tanısında kullanılan konvansiyonel ve ters algoritmaların, elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirilmesi de amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014 - Kasım 2017 tarihleri arasında RPR veya hızlı test sonuçları pozitif olan ve doğrulama amacıyla merkezimize gönderilen 362 hastaya ait serum örneklerinden elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Konvansiyonel ve ters algoritmalar retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel analiz için SPSS versiyon 23.0 paket programı kullanıldı.

Bulgular: Sifiliz şüpheli 362 hastanın 147 (%40.6)’sinde RPR testi negatif, TPHA testi pozitif; 6 (%1.7)’sında RPR testi pozitif TPHA testi negatif olarak saptanmıştır. Yüz yetmiş üç (%47.8) hastanın hem RPR hem de TPHA testi pozitif bulunmuştur. Hem RPR hem de TPHA pozitifliği olanların yıllara göre dağılımı incelendiğinde en fazla pozitiflik (%59.45) 2017 yılında gözlenmiştir. Konvansiyonel algoritmada 173 hasta pozitif, 6 hasta yalancı pozitif olarak belirlenmiştir. Ters algoritmada ise 311 hasta pozitif 9 hasta yalancı pozitif olarak saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen veriler incelendiğinde, sifiliz pozitif olgu sayılarında en fazla 2017 yılında artış olduğu belirlenmiştir. Şüpheli olguların tanısında, ters algoritmanın sifiliz tanı kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı düşüncesine varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim