Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 4, Sayfa(lar) 226-232
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Adana’da Bir Üniversite Hastanesinde İzole Edilen Solunum Yolu Patojenleri ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi
Aylin Altay Koçak1, Buket Yayla2, Aylin Üsküdar Güçlü1, Hasan Cenk Mirza1, Elvan Hortaç İştar1, Hikmet Eda Alışkan2, Ahmet Başustaoğlu1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Adana
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik direnci, bakteriyel solunum patojenleri, solunum yolu enfeksiyonları

Amaç: Toplum kökenli ve nozokomiyal solunum yolu enfeksiyonları (SYE) ile ilişkili morbidite ve mortalite, klinisyenler için önemli ve artan bir sorun oluşturmaktadır. Bu retrospektif çalışmanın amacı, Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi’ndeki SYE hastalarında etiyolojik ajanları belirlemek ve antimikrobiyal direnç profillerini değerlendirmektir.

Yöntem: Nisan 2016-Mayıs 2018 arasında balgam ve derin trakeal aspirat (DTA) kültürlerinden izole edilen bakteriyel etkenler çalışmaya dâhil edilmiştir. Bakterilerin tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve otomatize bir sistem kullanılmış ve izolatların antibiyotik duyarlılıkları CLSI 2016 standartlarına göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Toplamda 442 hastadan alınan 245 balgam ve 396 DTA kültüründen patojen kabul edilen 641 bakteri izole edilmiştir. En sık izole edilen etkenler Acinetobacter baumannii (%25), Pseudomonas aeruginosa (%12.6), Klebsiella spp. (%14.7), Escherichia coli (%10), Haemophilus influenzae (%6.9), Staphylococcus aureus (%5.5) ve Streptococcus pneumoniae (%5.1)’dir. Hastaların 116’sında (%26.2) birden fazla farklı etken üremiştir. Toplamda, A. baumannii izole edilen hastaların %80.6’sının, P. aeruginosa’nın %86.5 ve Klebsiella pneumoniae’nın %79.5’inin yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar olduğu görülmüştür.

Sonuç: Sonuç olarak, solunum yolu enfeksiyonu etkeni izolatların direnç oranlarındaki artış dikkat çekici bulunmuştur. En yaygın saptanan izolatlar olan A. baumannii ve K. pneumoniae’nın tüm antibiyotik gruplarına yüksek direnç oranları göstermesi endişe vericidir. Doğru antibiyotik kullanımı için belirli zaman aralıklarında SYE’li hastalardan izole edilen bu tür mikroorganizmaların dağılım ve direnç profillerini gösteren çalışmaların yapılması gereklidir. Sonuçların ampirik tedavi protokollerinin güncellenmesinde ve klinisyenlerin doğru antibiyotik kullanımı konusunda yönlendirilmesinde yararlı olacağı düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim