Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 275-278
[ İngilizce Özet ] [ PDF ]
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Neşe Demirtürk1, Tuna Demirdal1, Hülya Eldemir2, Raike İnce3, Mustafa Altındiş3
1Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon
2SSK Afyon Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Afyon
3Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon

Bu çalışma en sık karşılaşılan sistem infeksiyonu olan üriner sistem infeksiyonlarında etken olan bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıklarının saptanması amacı ile retrospektif olarak planlanmıştır. Çalışmaya Afyon'da iki hastanede mikrobiyoloji laboratuarlarında infeksiyon düzeyinde üreme saptanan 511 idrar kültürü dahil edilmiştir. En sık izole edilen bakteri Escherichia coli olarak belirlenmiştir. İzole edilen bakterilerin %99.4'ü imipeneme, % 83.3'ü seftriaksona, % 82.5'u gentamisine,% 74.9'u siprofloksasine, % 44.6'sı sulbaktam/ampisiline, %28.4'ü trimetoprim/sulfametoksazole, %16.6'sı ise ampisiline duyarlı bulunmuştur. Sonuç olarak üriner infeksiyonların ampirik tedavisinde ampisilin ve trimetoprim/ sulfametoksazol tedavisinin uygun olmadığı düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim