Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2024, Cilt 54, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-039
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Nozokomial Acinetobacter baumannii İzolatlarının Virülans Genlerinin Araştırılması
Yasemin Zer, Mahsun Akboru, Mustafa Sağlam, Ayşe Büyüktaş Manay
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Sözcükler: A. baumannii, virülans genleri, PCR

Amaç: Acinetobacter baumannii cansız ortamlarda dahi aylarca canlı kalabilen önemli bir nozokomiyal patojendir. Son yıllarda A. baumannii’nin sahip olduğu birçok virülans faktörü tanımlanmıştır. Bu çalışma A. baumannii’nin çeşitli virülans faktörlerinin araştırılması ve bunların neden olduğu enfeksiyonlardaki klinik öneminin irdelenmesi amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma çeşitli klinik örneklerden izole edilerek bakteriyoloji arşivinde bulunmakta olan A. baumannii izolatları ile yapılmıştır. Bakterilerin EUCAST standartlarına uygun olarak disk-diffüzyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılık testleri çalışılmıştır. Daha sonra bu izolatların cvaC, iutA, csg, cnf1 genleri gerçek zamanlı PCR yöntemi ile çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya 121 izolat dahil edilmiştir. İzolatlar en fazla endo-trakeal aspirat (54 örnek, %44.6) ve yara sürüntüsünden (42 örnek, %34.7) izole edildi. İzolatlara en etkin antibiyotik kolistin olarak bulunmuş olup dört izolatta (%3.3) kolistin direnci saptanmıştır. İzolatların tümünde en az bir virülans geni saptanırken, bir izolatta tüm virülans genleri saptanmıştır. En fazla 110 izolatta (%90.9) iutA geni, en az da dört izolatta (%3.3) cnf1 geni saptanmıştır. csgA ve cvaC genleri de sırasıyla 15 izolat (%12.4) ve 81 izolat (%66.9) da tespit edilmiştir.

Sonuç: Siderofor ve bakteriosin genleri izolatların çoğunda izole edilmiş olmasına rağmen, kolonizasyondan ve direk hücresel sitotoksititeden sorumlu genlerin henüz daha az yaygın olduğu saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim