Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2024, Cilt 54, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-048
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yetişkinlerde Uzun Süren Öksürüğün Bordetella pertussis Enfeksiyonu ile İlişkisi: Kültür, PCR ve Serolojik Yöntemler ile Kesitsel Bir Değerlendirme
Pınar Yürük Atasoy1, Cumhur Artuk2, Cemile Sönmez3, Selin Nar Ötgün4, Meral Turan5, Selçuk Kılıç6
1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Aşı ile Önlenebilir Bakteriyel Hastalıklar Seroloji Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
4Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye 5Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Yüksek Riskli Patojenler Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bordetella pertussis, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Seroloji

Amaç: Boğmaca, Bordetella pertussis’in neden olduğu yaygın aşılamaya rağmen tüm yaş gruplarını etkileyebilen bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonudur. Bu çalışmada 18 yaş ve üzeri bireylerde B. pertussis enfeksiyonuna bağlı uzamış öksürük şikayetlerinin kültür, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve serolojik testler kullanılarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Bu çalışma, Ankara’da bir üçüncü basamak hastanede, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde iki hafta veya daha uzun süre öksürük şikâyeti olan bireyler üzerinde yürütüldü. Çalışmaya iki haftadan uzun süre öksürük şikâyeti olan 68 yetişkin ve öksürük semptomu olmayan 65 kontrol bireyi dahil edildi. Katılımcılardan alınan nazofaringeal sürüntü örnekleri, kültür ve PCR yöntemleri için kullanıldı. Ayrıca, hastalardan alınan kan örneklerinden elde edilen serumlar, B. pertussis’e karşı oluşmuş antikorların varlığını belirlemek için serolojik testlerle değerlendirildi.

Bulgular: Kültür yöntemi ile B. pertussis tespiti yapılamamıştır. Ancak hastaların %22’sinde PCR testi pozitif bulunmuş ve %13’ünde Anti-Pertussis Toksin IgG düzeyi pozitif olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Kültür yöntemi, boğmaca tanısında altın standart olarak kabul edilmesine rağmen, bu çalışmada PCR’nin kültüre göre daha duyarlı olduğu bulunmuştur. Yetişkinlerde uzun süreli öksürük şikayetlerinin ayırıcı tanısında boğmaca enfeksiyonunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca boğmaca konusunda daha fazla farkındalık yaratılması ve geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim