Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2004, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-012
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sitometrik İdrar Analizi ve İdrar Kültürü Sonuçlarının Karşılaştırılması
Nurittin Ardıç1, Osman Metin İpçioğlu2, Tuncay Kurukuyu1, Mustafa Gültepe2, Mustafa Özyurt2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Servisi, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Üriner sistem, kültür, bakteriüri, piyüri

Üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) tanısı birçok klinisyen tarafından sadece idrar analizi bulgularına göre yapılırken, bazıları aynı anda hem idrar analizi, hem de kültür istemi sonrası tanıya gitmektedir. Bu çalışmada idrar amalizinde elde edilen lökosit ve bakteri sayısı ile kültür pozitifliğinin korelasyonu yapılarak klinik tanıya yardımcı olabilecek en uygun laboratuvar tetkik isteminin belirlenmesi amaçlamıştır. Çalışma iki grup halinde gerçekleştirilmiştir. Birinci grupta hem kültür, hem de tam idrar analiz istemi yapılmış 260 idrar örneği; ikinci grupta sadece kültür istemi yapılmış 304 idrar örneği incelenmiştir. İdrar analizi flow cytometry yöntemi ile lökosit ve bakteri sayısı belirlenerek çalışılırken kantilatif kültür yapılmıştır. Birinci grup hastaların 67'sinde (%25.7) ikinci gruptakilerin 87'sinde (%28.6) kültür pozitifliği saptanmıştır. İdrar analizinde >20 lökosit ile birlikte >300 bakteri sonucunun kültür pozitifliği ile korelasyonu, birinci ve ikinci grupta sırasıyla %58.2 ve %54.0 olarak tespit edildi. Özellikle kültür negatif idrar örneklerinde sitometrik analiz sonuçlarının kültür sonuçları ile uyumlu olmadıkları saptandı. Sonuçta klinik bulgular, idrarın mikroskobik incelemesi ve kültür sonuçları ile nitrit testi, protein varlığı, Gram boyama gibi hızlı tanı testleri göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim