Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-099
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sistemik lupus eritematozus ön tanısıyla araştırılan hastaların serumlarında antinükleer ve anti-double stranded DNA antikorlarının saptanmasında iki farklı yöntemin karşılaştırılması
Fahriye Ekşi, Efgan Doğan Gayyurhan, Tekin Karslıgil, Ayşen Bayram
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Kelimeler: Sistemik Lupus Eritematozus, antinükleer antikor, anti-dsDNA, indirek immünfloresan, enzim immünassay
Özet
Bu çalışmada, sistemik lupus eritematoza (SLE) ön tanısı almış hastalarda antinükleer antikor (ANA) ve anti-double stranded DNA (Anti-dsDNA) antikorlarının saptanmasında IFA ve EIA yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada Temmuz 2005-2006 tarihleri arasında Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Seroloji laboratuarına gönderilen, SLE ön tanısı almış 59 hastanın serum örnekleri indirekt floresan antikor (IFA) ve enzim temelli testler (EIA) ile eş zamanlı olarak incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışmamız sonucunda, 59 hastanın 50'sinde (%84.7) IFA testi ile, 35'inde (%59.3) EIA testi ile ANA pozitifliği tespit edilmiştir. Anti-ds DNA varlığı açısından 59 hastanın 21'inin (%35.6) IFA ile, 30'unun (%50.8) EIA ile pozitif olduğu görülmüştür. EIA testinin, ANA varlığı açısından duyarlılığı %70, özgüllüğü %100 olarak bulunurken, ds-DNA varlığı açısından duyarlılığı %90.5, özgüllüğü %71.1 olarak tespit edilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim