Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 3, Sayfa(lar) 180-186
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
İnsülin, Norepinefrin ve Östradiolün Çeşitli Mikroorganizmaların Üremesi Üzerine Etkisi
Defne GÜMÜŞ1, Fatma KALAYCI YÜKSEK1, Gülşen UZ2, Merve BİLGİN3, Mine ANĞ KÜÇÜKER1
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul
3İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: İnter-kingdom haberleşme, insülin, östradiol, norepinefrin, üreme
Özet
Amaç: Konağa yerleşen mikroorganizmaların üremeleri, virulans ve antibiyotiklere duyarlılık da dâhil olmak üzere tüm özellikleri konak koşulları tarafından kontrol edilir. Çalışmamızda, bir konak faktörü olarak östradiol, insülin ve norepinefrinin farklı mikroorganizmaların (Üropatojen Escherichia coli C7, Candida albicans SC5314, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Metisiline dirençli Staphylococcus auerus (MRSA) ATCC 43300 ve Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) üremesi üzerine etkilerinin in vitro olarak belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, mikroorganizmalar hormonların farklı konsantrasyonlarını içeren ve içermeyen (kontrol) besiyerlerinde (Triptik soy buyyon ve Sabouraud dekstroz buyyon) üretilmişlerdir. Mikroorganizmaların üremeleri spektrofotometre ile 4., 6. ve 24. saatlerde ölçülerek belirlenmiştir. Üremelerin istatistiksel değerlendirilmesinde çift yönlü ANOVA Bonferroni post-test kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda denenen tüm hormon konsantrasyonlarının 6 saat inkübasyon sonunda E. faecalis üremesini kontrol besiyerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde baskıladığı, C. albicans üremesinin hormon ilave edilen besiyerlerinde 24 saat inkübasyonda anlamlı şekilde değiştiği (200 μU/ mL insülin ve 20 pg/mL östradiolda azalma; 150 pg/mL ve 400 pg/mL östradiol ile 1.700 pg/mL, 7.500 pg/mL ve 40.000 pg/mL norepinefrinde artma) belirlenmiştir. Buna karşın denenen hormonların MRSA, P. aeruginosa ve UPEC suşlarının üremesi üzerine herhangi bir etkisi olmadığı görülmüştür (p>0.05).

Sonuç: Memeli hormonlarının mikroorganizmaların davranışları üzerinde de etkilerinin gösterilmesi ile konakta çevresel bir unsur olarak enfeksiyon patogenezini belirledikleri vurgulanmaktadır. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar ile farklı konsantrasyonlardaki hormonların mikroorganizmaların üremelerinde çeşitli etkilere sahip olduğu desteklenmektedir. Bu ve benzeri çalışmalar, hormonların insanda enfeksiyon sürecini doğrudan belirlediğini göstermektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim