Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-153
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Çeşitli Postmortem Örneklerden İzole Edilen Maya Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları
Nihan Ziyade1, Neval Elgörmüş1, Murat Nihat Arslan2
1İstanbul Adli Tıp Kurumu, Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
2İstanbul Adli Tıp Kurumu, Otopsi Şubesi, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Candida türleri, antifungal duyarlılık, post-mortem mikrobiyoloji
Özet
Amaç: Candida türlerinin neden olduğu mantar enfeksiyonları, immun sistemi baskılanmış hastalarda özellikle yoğun bakım ünitesinde uzun süre kalmayı gerektiren durumlarda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Çalışmamızda, çeşitli postmortem örneklerden izole edilen Candida türlerinin tür dağılımının ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya, 2014-2018 yılları arasında, otopsi yapılan olgulardan postmortem mikrobiyoloji laboratuvarına inceleme için gönderilen 71 olgunun çeşitli örneklerinden üreyen 176 maya türü dahil edilmiş ve retrospektif olarak incelenmiştir. İzole edilen maya türleri koloni morfolojisi, Gram boyanma özellikleri, germ tüp testi ve VITEK 2 Compact® (bioMérieux, Fransa) otomatize tanımlama sistemi ile tiplendirilmiş, antifungal duyarlılıkları VITEK 2 Compact® sistemi ile belirlenmiştir.

Bulgular: Toplam 176 maya izolatının 87’si Candida albicans (%49.4), 36’sı Candida tropicalis (%20.5), 30’u Candida glabrata (%17), 8’i Candida parapsilosis (%4.5), 6’sı Candida kefyr (%3.4), 5’i Candida krusei (%2.8), ikisi Candida dubliniensis (%1.2), ikisi Cryptococcus neoformans (%1.2) olarak tanımlanmıştır. İzolatların flukonazol, vorikonazol, amfoterisin B ve mikafungin için elde edilen direnç oranları sırasıyla %10.2, %4.1, %0 ve %100 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Adli otopsilerde invazif mantar enfeksiyonu ile ilgili mikrobiyolojik araştırmalar enderdir. Bu nedenle postmortem olgulardan Candida’ların tür düzeyinde identifiye edilmesi ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi ulusal ve uluslararası adli mikrobiyolojik çalışmalara katkıda bulunacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim