Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 4, Sayfa(lar) 393-399
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Bir Üniversite Hastanesinde Anti-DFS70 Antikor Pozitif Olguların İki Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi
Rahime Aksoy1, Ebru Us2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji-1 Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Anti-nükleer antikorlar, DFS70, IIF-ANA, immünoblot, enflamasyon
Özet
Amaç: Anti-nükleer antikorların (ANA) varlığı sistemik bağ dokusu hastalıklarının önemli göstergelerindendir. Anti-DFS70 otoantikorunun sağlıklı bireylerde de görüldüğü bilinmektedir ve hastalıklarla ilişkisi henüz belirlenememiştir. Çalışmamızda, İndirekt İmmün Floresan-ANA (IIF-ANA) ve İmmünoblot yöntemi ile anti-DFS70 antikor pozitifliği saptanmış hastaların klinik yakınma, tanıları ve inflamasyon parametreleri [C-reaktif protein (CRP), Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) ve Romatoid Faktör (RF)] ile arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Çalışmaya, 4–90 yaş aralığında 412 (%91.5) kadın, 38 (%8.5) erkek, 450 hasta dâhil edildi. Hastaların klinik tanıları ve inflamasyon parametreleri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yakınmalar, ağrı (126/136) ve döküntü, nefes darlığı, kaşıntı (10/136) idi. Ağrı yakınması olan hastaların 81’inde (%64.3) inflamasyon belirlenemezken, 45’inde (%35.7) saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.001). İnflamasyon, bağ dokusunun sistemik tutulumu olan hastaların 106’sında (%67.9) negatif, 50’sinde (%32.1) pozitif (p<0.001), ürtikerli hastaların 19’unda (%95) negatif, 1’inde (%5) pozitif bulundu (p<0.001). Kesin tanı alan 60 hastanın 10’unun bağ dokusunun sistemik tutulumu, 10’unun ürtiker, 40’ının ise farklı tanılar aldığı saptandı.

Sonuç: Çalışmamızda, DFS70 pozitifliğinin kadınlarda daha yüksek olduğu ve bu paternin pek çok hastalığa eşlik edebileceği sonucuna varıldı. Çalışmamız ağrı yakınmasının nedeninin inflamasyon parametreleri de elendiğinde DFS70 antikoru olabileceğini ve ürtiker ile DFS70 otoantikorları arasında bir ilişki olabileceğini de düşündürmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim