Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2022, Cilt 52, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-047
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sırasında Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarından Alınan Kan Kültürü İzolatlarının Tür Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılık Profillerinin Karşılaştırılması
Özlem Aytaç1 , Feray Ferda Şenol1, Arzu Şenol2, Pınar Öner1, Zülal Aşçı Toraman3
1Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Elâzığ, Türkiye
2Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Elâzığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elâzığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, COVID-19, antibiyotik duyarlılığı, Candida
Özet
Amaç: Çalışmamızda, 1 Mart 2019 – 29 Şubat 2020 tarihleri pandemi öncesi (PÖ) ve 1 Mart 2020-1 Mart 2021 pandemi döneminde (PD) Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ)’nden laboratuvarımıza gönderilen kan kültürü örneklerinin sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Bu dönemlerde hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ile antibiyotik duyarlılıklarını karşılaştırmak ve iki dönem arasında mikroorganizma dağılımı ve antibiyotik duyarlılığındaki değişimi tespit etmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Laboratuvarımıza gelen kan kültürü şişeleri BACTEC 9120 (Becton-Dickinson Diagnostic Instrument Systems, ABD) otomasyon sistemi ile takip edilmiştir. Kan kültürü şişelerinden “pozitif uyarı” verenler, mikroorganizmaların identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının tespiti için otomatize Vitek version 2.0 (BioMérieux, Fransa) ile çalışılmıştır. Kolistin direnci sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle çalışılmıştır.

Bulgular: COVID-19 öncesi dönemde laboratuvarımıza toplam 1.374 kan kültürü örneği gelmiştir ve 163 (%11.9)′ünde üreme olmuştur. PD′nde ise toplam 847 kan kültürü örneği gelmiştir. Bunlardan 148 (%17.5)′inde üreme olmuştur. PÖ’sinde ilk üç sırada koagülaz negatif stafilokok (KNS) (%40.5), Klebsiella spp. (%13.1), Staphylococcus aureus (%13.5); PD’inde ise KNS (%50.7), Candida spp.(%10.1), Acinetobacter spp (%9.5) saptanmıştır. İki dönem arasında Klebsiella spp, S. aureus, KNS ve mayaların üreme oranlarındaki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). PD′nde Escherichia coli′nin genel olarak antibiyotik duyarlılıklarının arttığı, genişlemiş spektrumlu beta laktamaz pozitiflik oranının ise azaldığı görülmüştür. Klebsiella spp.′de ve Acinetobacter spp.′de özellikle imipenem duyarlılığının PD′nde istatistiksel olarak anlamlı olmasa da azaldığı belirlenmiştir.

Sonuç: Hastanede yatış süresinin uzaması ve COVID-19 tedavisinde yüksek düzey steroid kullanımına bağlı hastanemiz yoğun bakım hastalarında kandideminin arttığı düşünülmüştür. Candida enfeksiyonları için erken teşhis ve izleme, şiddetli COVID-19 fungal koenfeksiyonu olan hastalarda COVID-19’dan ölümleri azaltmada önemli rol oynayacaktır. Klebsiella spp.ve Acinetobacter spp.′de karbepenem direncinin COVID-19 PD′nde arttığı belirlendiğinden karbepenem ile ampirik tedaviye başlamak gerektiğinde bu durum göz önünde tutularak ampirik tedavi için kombine tedavi seçenekleri değerlendirebilir. Acinetobacter spp. PD′nde karbepeneme duyarlı suş olmaması klonal bir direnç olabileceğini düşündürmüştür.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim