Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-019
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Semt pazarlarında satılan beyaz peynirlerin mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması
Yaşar Keskin1, Oğuz Özyaral2, Ruhtan Başkaya3, Meral Acar Susur4
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitim Bölümü, İstanbul
2T.C Sağlık Bakanlığı “Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitim Kapasitesinin Güçlendirilmesi”, Ankara
31 No.lu Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı, İstanbul
4Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: beyaz peynir, mikrobiyal kirlilik, koagulaz (+) stafilokok, total koliform, E.coli, Salmonella spp, L . monocytogenes, Clostridium perfringens

Kesitsel ve tanımlayıcı türde yapılan bu çalışma 2004 yılı Ocak-Mart ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında İstanbul Üsküdar Belediyesine bağlı bulunan 20 semt pazarındaki 50 beyaz peynir satıcısının tamamı çalışmaya dahil edilmiştir. Her bir peynir satıcısının tezgahındaki satışa sunulan açık teneke yada peynirlerin içersine konuldukları plastik leğen vb. kaplardan aseptik şartlar altında üç seri halinde 250 gramlık numuneler alınmıştır. Örneklerde aerop mezofil total canlı bakteri ile maya ve küf sayımı yapılmıştır. Bunun yanı sıra ayrıca peynir örnekleri koagulaz (+) stafilokok, total koliform, E.coli, Salmonella spp, L . monocytogenes, Clostridium perfringens taraması için analiz edilmiştir. Örneklerin %96'sında koliform bakteri, % 86'sında E.coli, % 66'sında S.aureus, %52'sinde C.perfringens ve tamamında küf ve maya geliştiği izlenmiştir. Yapılan taramalarda Salmonella spp. ile L.monocytogenes'e rastlanmamıştır.

Ayrıca araştırma ekibi tarafından hazırlanan çalışma kuralları ve işletmecilik uygunluğu anket formu tüm iş yerlerine uygulanmıştır. Verilerin tümü araştırıcılar tarafından gözlem yolu ile 2 ay içersinde toplanmış ve değerlendirilmeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular veri toplama kağıdına aktarılarak bilgisayarda SPSS 11.5 programı yardımı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada kullanılan ve tüketime sunulan peynir örneklerinin sağlığı tehdit edici düzeyde mikrobiyal kirlilik taşıdığı saptanmış ve gıda mevzuatı yönetmeliklerine uygun olmadığı üreticiden tüketiciye kadar oldukça geniş bir zincirde yer alan herkesin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim