Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 038-040
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastalardan İzole Edilen Mayalar
Bekir Kocazeybek1, Aylin Ordu2, Abdullah Ayyıldız1, Mustafa Aslan3, Osman Bayındır4, Bingür Sönmez4
1Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Şişli, İstanbul
2Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Gayrettepe, İstanbul
3İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İstanbul
4Florence Nightingale Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahisi, Şişli, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Yoğun Bakım Ünitesi, izolasyon, prevalans, maya

Florence Nightingale Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına 1 Ocak 1998 - 1 Ocak 1999 tarihleri arasında Cerrahi ve Dahili Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ)'nden gönderilen toplam 570 klinik örnekten 44'ünde (%7.7) maya izole edilmiştir. Mayaların identifikasyonu BBL Mycotube yöntemi ile yapılmıştır. Bu mayaların 28'i (%64) Candida albicans, 9'u (%21) Candida crusei, 5'i (%11) Torulopsis glabrata, 2'si (%5) Candida parapsilosis olarak saptanmıştır.

Normal koşullarda florada bulunabilen Candida türleri ve diğer mayalar özellikle açık kalp ameliyatlarında uygulanan ekstrakorporeal dolaşımın immuniteyi baskılaması ve postoperatif yaygın antibiyotik kullanımı sonucu çoğunlukla endojen kaynaklı, bazen de nozokomiyal infeksiyon etkeni olabilmektedirler.

Çalışmamız fungemi ile seyreden ve mortalite ile sonuçlanan beş olgudan en fazla izole edilen suşun C.crusei olduğunu ortaya koymuştur. En fazla izole edilen tür C. albicans olmasına karşın mortalite ile sonuçlanan olgulardan en fazla C.crusei'nin izole edildiğini ortaya koyan çalışmamız, son yıllarda YBÜ'lerinde mortalite ile sonuçlanan olgularda Candida türlerinin dağılımında farklılıklar olduğunu bildiren literatürlerle paralellik göstermiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim