Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-117
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kronik Otitis Media Etkeni Olan Bakterilerin Ampisilin ve Ampisilin+Sulbaktama Duyarlılıkları
Erdal Kaya1, Orhan Kırmalı2, Önder Doğan2, Derya Berk2, Demet Kaya 3
1 Düzce Devlet Hastanesi, Düzce
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
Anahtar Sözcükler: Otitis media, etken, antibiyotiklere duyarlılık

Bu çalışmada kronik otitis media ön tanılı hastalara ait kulak sürüntü örnekleri mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmiştir. Toplam 250 örnekten 59 (% 23.6)'unda üreme saptanmazken, 102 (% 40.8)'sinde normal dış kulak yolu florası üremiştir. Örneklerin 89 (% 35.6)'undan patojen mikroorganizma izole edilmiştir.

İzole edilen etken mikroorganizmalardan 26‘sı (%29.2) Staphylococcus aureus, 16'sı (% 18.0) Escherichia coli, 13'ü (%14.6) Pseudomonas aeruginosa, 12'si (%13.5) Proteus spp., 10'u (%11.2) Aspergillus spp., 5'i (%5.7) Candida albicans, 3'ü (% 3.4) Klebsiella spp., 2'si (% 2.2) Streptococcus pneumoniae ve 2'si (%2.2) Agrubu beta-hemolitik streptokok olarak belirlenmiştir. Antibiyotiklere duyarlılıkları Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. İzole edilen suşların ampisilin ve ampisilin+sulbaktama duyarlılıkları sırasıyla; S. aureus için %69.2 ve %96.1, E. coli için %31.2 ve %75, P. aeruginosa için %7.7 ve %15.4, Proteus spp için %25 ve %66.7, Klebsiella spp için %33.3 ve % 66.7, S. pneumoniae için %50 ve %100 ve Agrubu beta hemolitik streptokok için % 100 ve %100 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar otitis mediada etkenin belirlenerek, tedavinin antibiyotik duyarlılık sonuçları dikkate alınarak yapılması gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim