Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 126-129
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Genişlemiş Spektrumlu Betalaktamaz Yapan E.coli Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Şükran Yavuzdemir1, A. Derya Aysev2, Haluk Güriz2
1 Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cebeci Kampüsü, Çocuk Kliniği ve Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı, Ankara
Anahtar Sözcükler: E.coli, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, antibiyotiklere duyarlılık

Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü kliniklerinde yatmakta olan hastaların çeşitli klinik örneklerinden soyutlanan genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) yapan Escherichia coli suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının disk-difuzyon yöntemiyle belirlenmesi amaçlanmıştır. GSBL varlığı modifiye çift disk sinerji testiyle (MÇDST) belirlenmiştir.GSBL yapan 50 E.coli suşunun en duyarlı olduğu antibiyotiğin, imipenem 49/50 (%98), en dirençli olduğu ise tikarsilin/klavulanik asid 42/50 (%84) olarak saptanmıştır. Diğer antibiyotiklere duyarlılık oranları sırasıyla; meropeneme %96, piperasilin/tazobaktama %86, amikasine %84, sefoksitine %72, netilmisine %48, kinolonlar ve gentamisine %32, sefepime %30, tobramisine %20, trimetoprim/sulfametoksozole %14, tetrasikline %12 olarak belirlenmiştir. Tüm suşlar kolistine duyarlı bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim