Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-072
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Enterobacteriaceae Suşlarında Plazmid Kökenli AmpC Beta-Laktamaz Varlığının Multipleks PZR ve Fenotipik Yöntemlerle Araştırılması
Kamer KOLDAŞ1, İpek MUMCUOĞLU1, Zeynep Ceren KARAHAN2, Feride Alaca COŞKUN1, Şenol KURŞUN1, Neriman AKSU1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: AmpC beta laktamaz, fenotipik tarama testi, multipleks PZR

Amaç: Bu çalışmada, klinik örneklerden izole edilen Enterobacteriaceae suşlarında multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemiyle ampC genlerinin tespit edilmesi ve 3-aminofenilboronik asit bazlı disk difüzyon testleriyle AmpC tipi beta-laktamaz varlığının fenotipik olarak araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Klinik örneklerden izole edilen 553 Enterobac-teriaceae suşu çalışmaya alınmıştır. Disk difüzyon testinde sefoksitin zon çapı 18 mm'den az olan suşlara ampC geni varlığının araştırılması amacı ile MOX, CIT, DHA, ACC, EBC, FOX primerleri kullanılarak multipleks PZR uygulanmıştır. AmpC geni tespit edilen suşlar çift disk sinerji testi (ÇDST), inhibitör-potansi-yalizasyon disk difüzyon (IPDD) ve Coudron'un disk potansiyalizasyon testi ile fenotipik olarak incelenmişdir.

Bulgular: Sefoksitin inhibisyon zon çapı <18 mm olarak saptanan 46 suşun 16'sında multipleks PZR ile ampC geninin varlığı gösterilmiştir. On suşun (iki Klebsiella pneumoniae, sekiz Escherichiae coli) EBC geni taşıdığı belirlenirken dört E. coli suşunun CIT, bir E. coli suşunun MOX, bir E. coli suşunun da FOX geni taşıdığı tespit edilmiştir. Coudron'un disk potansiyalizasyon testi ile gen pozitif 16 suşun tamamı pozitif olarak belirlenirken, IPDD ile 15 suş ve ÇDST ile 13 suş pozitif bulunmuştur.

Sonuç: Plazmid kökenli AmpC tipi beta-laktamazlar hızlı yayıldıkları, rutin duyarlılık testlerinde tanımlanamadıkları ve tedavide başarısızlığa yol açtıkları için surveyanslarının yapılması gereklidir. Bu genlerin tespitinde en güvenilir yöntem PZR analizi olmakla birlikte rutin laboratuvarlarda kullanılabilecek fenotipik tarama testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmamızda fenotipik üç test karşılaştırılmış ve PZR ile en uyumlu sonuçları veren Coudron'un disk potansiyalizasyon testinin AmpC beta-laktamaz taramalarında rutin laboratuvarlarda uygulanabilecek kolay, ekonomik ve güvenilir bir yöntem olduğu düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim