Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-085
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Nozokomiyal Enfeksiyonlara Neden Olan Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-laktamaz Enzimlerinin Sıklığının Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Erdener BALIKÇI, Canan KESKİN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, çift disk sinerji testi, beta-laktam antibiyotikler

Amaç: Hastane enfeksiyonu etkenleri arasında rastlanan yüksek antibiyotik direnci önemli bir sorundur. Özellikle genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) türü direnç hastane ortamında hızla yayılmakta ve klinik sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarında izole edilen hastane enfeksiyonu etkeni Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli izolatları arasında GSBL türü enzimlerin varlığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Tüm izolatların disk difüzyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılıklarına bakıldı ve çift disk sinerji testiyle (ÇDST) GSBL enzim varlığı araştırıldı. GSBL pozitif olup, seftazidim duyarlı fakat sefotaksim dirençli sekiz E. coli ile sekiz K. pneumoniae izolatının izoelektrik odaklama çalışması yapıldı. İzoelektrik odaklama yapılan izolatlar ile E. coli J-53-2 arasında transkonjügasyon denendi.

Bulgular: Yüz doksan dokuz E. coli izolatının 52'sinde (% 26,1), 111 K. pneumoniae izolatının 33'ünde (% 29,7) GSBL pozitifliği saptandı ve genel GSBL oranı % 27.4 olarak bulundu. Sekiz E. coli izolatının yedisinde ve sekiz K. pneumoniae izolatının altısında CTX-M türü beta-laktamazlarla uyumlu olduğu düşünülen enzim bantları saptandı. Bu izolatlardan yedi E. coli ve altı K. pneumoniae olmak üzere toplam 13 transkonjügat elde edildi. ÇDST ile bu 13 transkonjugatın GSBL yaptığı doğrulandı. Transkonjügatlara da izoelektrik odaklama çalışması ve plazmit izolasyonu yapıldı. Transkonjügatların hepsinde CTX-M türü beta-laktamazlarla uyumlu olduğu düşünülen enzim bantları saptandı. Plazmit izolasyonunda çoğunlukla farklı plazmit bantları saptandı.

Sonuç: GSBL pozitif bakteriler, tedavisi pahalı ve güç hastane enfeksiyonlarına neden olduklarından sıklıklarının sürekli izlenmesi ve ortaya çıkmalarının ve yayılımlarının önlenmesi için geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotiklerin dikkatli kullanılması gerekir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim