Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 2, Sayfa(lar) 086-090
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokok Suşlarının Antibiyotik Direnç Oranları
Orhan Cem AKTEPE1, Gülşah AŞIK1, İ. Hakkı ÇİFTÇİ2, Zafer ÇETİNKAYA1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
Anahtar Sözcükler: Enterococcus türleri, antibiyotik duyarlılığı

Amaç: Enterokokların hem hastane hem toplum kökenli enfeksiyonlarda önemi giderek artmaktadır. Enterokokların yol açtığı enfeksiyonlarda etkenlerin izolasyonu, doğru tanımlanması ve uygun yöntemlerle antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi ne kadar öncelikliyse, bu bakterilere ilişkin antibiyotik duyarlılık profillerinin izlenmesi de o denli yaşamsal önem taşımaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında 71'i kandan, 39'u idrardan, 27'si yara yeri örneklerinden izole edilen, toplam 137 enterokok suşunun antibiyotik direnç oranları gözden geçirilmiştir. Bakteri tanımlaması ve antibiyotik duyarlılıkları standart mikrobiyolojik yöntemler ve otomatize sistemlerle yapılmıştır.

Bulgular: Ampisiline % 81.5, imipeneme % 51.9, siprofloksasine % 61.1 ve moxifloksasine % 38.9 oranında direnç gözlenirken, vankomisin, teikoplanin, linezolit ve tigesikline direnç saptanmamıştır. Yüksek düzey aminoglikozit direnci gentamisin için % 46, streptomisin için % 44.5 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Glikopeptit dirençli enterokok suşuna rastlanmamasına rağmen, çalışmamız yüksek düzey aminoglikozit direncinin artan oranda olduğunu ve bu nedenle ciddi seyirli enterokok enfeksiyonlarının tedavisinde dikkatli olunması gerektiğini göstermiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim