Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 3, Sayfa(lar) 103-106
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterokoklarda Antibiyotik Direnci
Hatice TÜRK DAĞI, Uğur ARSLAN, E. İnci TUNCER
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Enterokoklar, antibiyotik direnci, kan kültürü

Amaç: Nozokomiyal enfeksiyonların önde gelen etkenlerinden olan enterokoklarda son yıllarda antimikrobik ajanlara karşı artan oranda direnç gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan hastaların, kan kültürlerinden izole edilen Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium suşlarında antibiyotik direnç oranlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: 2007-2010 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen enterokok suşlarının antibiyotiklere direnç oranları retrospektif olarak incelenmiştir. Bakteri identifikasyonu konvansiyonel yöntemler ve Phoenix 100 BD otomatize sistem (Becton Dickinson Diagnostic Systems, Sparks) kullanılarak yapılmıştır. Bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıkları, Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) önerileri dikkate alınarak Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile saptanmıştır. Disk difüzyon yöntemi ile vankomisine dirençli bulunan suşlarda minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri Etest yöntemi ile belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya alınan 306 suştan 164'ü E. faecalis, 142'si E. faecium olarak tanımlanmıştır. E. faecium suşlarında ampisilin, siprofloksasin, vankomisin, teikoplanin ve linezolide direnç oranları, sırasıyla %93.7, %85.2, %16.2, %16.2, %2.1; E. faecalis suşlarında ise %6.1, %61,%3, %1.8, %2.4 olarak bulunmuştur. Yüksek düzey gentamisin ve streptomisin direnci, E. faecium suşlarında sırasıyla %66.2, %66.9; E. faecalis suşlarında ise %42.7, %52.4 olarak tespit edilmiştir. Vankomisine dirençli suşların Etest yöntemi ile vankomisin MİK değerleri >256 μg/ml olarak saptanmıştır.

Sonuç: Enterokoklarla oluşan enfeksiyonlarda etkenin izolasyonu, doğru tanımlanması ve uygun yöntemlerle antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi ve klinisyenlerin kendi bölgelerinde bu bakterilere ilişkin antibiyotik paternlerini bilmeleri oldukça önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim