Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 3, Sayfa(lar) 120-126
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kandan İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) Suşlarının CLSI ve EUCAST Kriterlerine Göre Vankomisin, Tigesiklin, Linezolid ve Daptomisin İn Vitro Duyarlılık Sonuçları
Fatih DİNÇ, Fatma Tuğba DİNÇ, Bekir AKCA, Ayşe Melda SINIRTAŞ, Cüneyt ÖZAKIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
Anahtar Sözcükler: MRSA, vankomisin, daptomisin

Amaç: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) enfeksiyonlarının tedavisi, kullanılan birçok antibiyotik sınıfına karşı direnç gelişmesi nedeniyle giderek zorlaşmaktadır. Vankomisin, MRSA'ya bağlı sistemik enfeksiyonların tedavisinde hâlâ ilk seçilen antibiyotiktir. Ancak, vankomisinin doku yayılımının sınırlı olması ve bazı suşların duyarlılığında azalma görülmesi nedeniyle, MRSA'yı hedefleyen alternatif antibiyotik tedavileri gündeme gelmiştir. Bu çalışmanın amacı da MRSA enfeksiyonlarının tedavisinde alternatif olan antibiyotiklerin antibakteriyel etkinliklerinin in vitro olarak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2003 ile 2010 yılları arasında kandan izole edilen toplam 99 MRSA suşu dahil edilmiştir. MRSA izolatlarının vankomisin, tigesiklin, linezolid ve daptomisine karşı antibiyotik duyarlılığı Etest yöntemi ile çalışılmış ve Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) ve European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bir MRSA izolatının (%1) vankomisine duyarlılığı CLSI kriterlerine göre “orta derecede duyarlı”, EUCAST kriterlerine göre ise “dirençli” olarak saptanmıştır. Tüm izolatlar linezolid ve daptomisine duyarlı olup, dört izolatta (%4) tigesikline karşı direnç bulunmuştur.

Sonuç: Sonuç olarak, MRSA enfeksiyonlarının tedavisinde, linezolid ve daptomisinin alternatif ajanlar olabileceği saptansa da düzenli olarak direnç sürveyansının takip edilmesi önem taşımaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim