Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 4, Sayfa(lar) 149-154
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi'nde Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üretimleri ve Anti-mikrobiklere Direnç Oranları
Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK1, Zeynep ŞENTÜRK KÖKSAL2, Ayşe ERTÜRK3, Seher Aziret GETİR2, Osman Birol ÖZGÜMÜŞ1
1Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
3Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Escherichia coli, Klebsiella türleri, genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar

Amaç: Bu çalışmada, Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na Şubat 2010-Mart 2011 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden gönderilen örneklerde üreyen Escherichia coli ve Klebsiella suşlarının anti-mikrobik duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza gönderilen idrar, balgam, yara yeri ve diğer klinik örnekler kanlı ve eozin metilen blue (EMB) agara; kan örnekleri bifazik Rosmedia (GBL) besiyerine ekilmiş ve rutin prosedürlerine uygun olarak koyun kanlı ve EMB agara pasajlanmıştır. Üreme sonucunda mikroorganizmalar konvansiyonel yöntemler ile biyokimyasal özelliklerine göre tanımlanmıştır. Tanımlama sonrasında antibiyotik duyarlılık testleri Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI)'nin kriterlerine göre yapılmıştır. E. coli ve Klebsiella izolatlarının genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretimi çift disk sinerji yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: Laboratuvara gelen klinik örneklerden 501 E. coli, 90 Klebsiella suşu izole edilmiştir. E. coli'de GSBL pozitiflik oranı %17 (n=85), Klebsiella suşlarında %21.1 (n=19) olarak saptanmıştır. Her iki bakteride de GSBL üretimi poliklinik hastalarında klinik hastalarına göre daha yüksek bulunmuştur. GSBL üreten izolatların GSBL üretmeyenlere göre özellikle amoksisilin-klavulanik asit, ampisilin ve üçüncü kuşak sefalosporinlerden seftriakson ve sefazoline yüksek oranlarda dirençli oldukları bulunmuştur. GSBL oluşturan ve oluşturmayan E. coli ve Klebsiella izolatlarında en etkili anti-mikrobiklerin karbapenemler ve amikasin olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Poliklinik hastalarından izole edilen suşlarda da artan oranlarda GSBL üretimi olduğundan akılcı antibiyotik kullanım politikaları hızla yaygınlaştırılmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim