Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-015
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İshalli Olgularda Clostridium difficile Toksin Pozitifliğinin Retrospektif Analizi
Ayşe Oğuz AYARCI1, Cüneyt ÖZAKIN2, Barbaros ORAL2, Ali Rıza İLBAŞI1, Melda SINIRTAŞ2, Deniz SIĞIRLI3, Halis AKALIN1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa
Anahtar Sözcükler: Clostridium difficile, antibiyotikle ilişkili ishal, ELISA

Amaç: Antibiyotikle ilişkili ishal ve nozokomiyal ishal olgularında en sık etken Clostridium difficile olarak belirlenmektedir. Bu etkeni araştıracak çeşitli yöntemler kullanılmakla birlikte en sık tercih edilen yöntem ELISA ile toksin saptanması yöntemidir. Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran ve 2008-2011 yılları arasında antibiyotikle ilişkili ishal ön tanısı ile merkez mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen örneklerdeki C. difficile toksin pozitifliği ve yatan hasta sayısı/yatılan gün sayısı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na 2008-2011 yılları arasında, ishalli 1829 olgulardan gönderilen toplam 2515 dışkı örneğinin C. difficile toksin sonuçları retrospektif olarak incelenmişti. Bu olgulardaki pozitiflik oranları yıl, erişkin/çocuk, klinik/poliklinik ve yatan hasta sayısı/yatılan gün sayısı olarak belirlenmiştir. Toksin A ve B'nin tespiti ELISA yöntemi (TOX A/B QUIK CHEK, Techlab, ABD) ile yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada 87 olguda (%4.8) toksin pozitif bulunmuş ve toksin pozitif olgu sayısının yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı saptanmıştır. Olguların %77'sinin yatan hastalar ait olduğu ve yatan hastalarda pozitifliğin %5.4 olduğu görülmüştür. C. difficile'ye bağlı ishal insidansı, 1000 hastanede yatış günü için 0.07 ve 1000 hasta kabulü için 0.5 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Önemli bir nozokomiyal gastroenterit etkeni olan C. difficile sıklığı, yeterli enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması ve uygun antibiyotik kullanım politikaları ile azaltılabilir. Bununla birlikte hastalara uygun tedavi için C. difficile tanısının doğru ve hızlı şekilde yapılması gerekmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim