Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-020
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çocukluk Yaş Grubu Gastroenteritlerde Rotavirus ve Adenovirus Sıklığı
Bilge GÜLTEPE1, Görkem YAMAN2, Aytekin ÇIKMAN3, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
2Düzen Laboratuvarlar Grubu, Mikrobiyoloji ve Tüberküloz Birimi
3Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Anahtar Sözcükler: Viral gastroenteritler, rotavirus ve adenovirus, lateks aglütinasyon

Amaç: Virüslere bağlı gastroenteritlerin sıklığının özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere giderek arttığı gözlenmektedir. Viral gastroenterit etkenlerinden rotavirus ve enterik adenovirusler, çocuklarda akut gastroenteritlerin en sık görülen etkenleridir. Bölgemizde rotavirus ve adenovirus enfeksiyonlarının epidemiyolojisi çok iyi bilinmemektedir. Bu çalışmada da, bölgemizdeki akut gastroenterit olguları arasında viral enfeksiyon etkenlerinden rotavirus ve adenovirus sıklığının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne, 01.01.2009-30.12.2009 tarihleri arasında akut gastroenterit nedeniyle başvuran 0-5 yaş arası 200 hastadan gönderilen dışkı örneği gastroenterit etkenleri açısından incelenmiştir. Bakteri ya da parazitlere ait etken saptanmayan 180 dışkı örneği, lateks aglütinasyon yöntemi ile rotavirus ve adenovirus antijenleri açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: İncelenen 180 örneğin 80'inde (%44) bir ya da birden fazla viral antijen saptanmış; 100 (%56) hastada ise viral antijene rastlanmamıştır. Viral antijen saptanan hastalardan 74'ünde (%41) rotavirus, 30'unda (%17) ise adenovirus antijeni tespit edilmiştir. Yirmi dört hastada (%13) ise, rotavirus ve adenovirus antijenleri birlikte saptanmıştır. Sıfır-2 yaş aralığında rotavirus pozitifliği %69, adenovirus pozitifliği %70 oranında görülmüştür. Rotavirus için en yüksek pozitiflik Haziran (%71), Temmuz (%59) ve Mayıs (%56) aylarında görülürken, adenovirus antijenine en çok Haziran (%41), Mart (%33) ile Temmuz ve Kasım (%24) aylarında rastlanılmıştır.

Sonuç: Bölgemizde adenovirus ve rotavirus insidansı yüksek bulunmuştur. Ayrıca diğer bölgelerin aksine, bölgemizde ilkbahar-yaz aylarında görülen gastroenterit olguları içerisinde rotavirus ve adenovirus gastroenteritleri ile sık karşılaşıldığının bilinmesi önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim