Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-026
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kayseri Bölgesinde Hepatit C Virüs Enfeksiyonunun Genotip Dağılımı
Tuba KAYMAN1, Çiğdem KARAKÜKÇÜ2, Ahmet KARAMAN3, Funda GÖZÜTOK4
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Kayseri
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya, Kayseri
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji, Kayseri
4Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümleri, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Hepatit C virüsü, genotip, epidemiyoloji

Amaç: Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonlarının yönetiminde, tedavi öncesi genotip tayininin yapılması önerilmektedir. Bu çalışmada da, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen HCV RNA pozitif 375 kan örneğinde, HCV genotip dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: HCV genotiplendirme “real-time polimeraz zincir reaksiyonu” yöntemiyle Abbott m2000r (Abbott Molecular Diagnostic, ABD) sisteminde yapılmıştır.

Bulgular: Hastaların 234'ü (%62.4) genotip 1, 12'si (%3.2) genotip 2, dördü (%1.1) genotip 3, 120'si (%32) genotip 4 olarak belirlenmiştir. Beş (%1.3) örnekte miks enfeksiyon saptanmıştır (1+3, 1+1b+3, 1+1b+3, 1+1b+4, 1+1a+2). Genotip 1 grubu içinde dokuzu (%2.4) alt tip 1a, 216'sı (%57.6) alt tip 1b bulunurken, dokuz (%2.4) örnekte alt tip belirlenememiştir.

Sonuç: Kayseri'de HCV genotip 4 prevalansının ülkemiz genelinden daha yüksek oranda bulunması, bu konuda daha kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçların, HCV enfeksiyonunun klinik tedavi yönetimi ve epidemiyolojisine yönelik katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim