Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-054
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Erzurum'da 0-5 Yaş Arası Çocuklarda Rotavirus ve Adenovirus Sıklığının Araştırılması
Çiğdem Eda BALKAN1, Demet ÇELEBİ2, Özgür ÇELEBİ3, Ülkü ALTOPARLAK1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
3İl Sağlık Müdürlüğü
Anahtar Sözcükler: Rotavirus, adenovirus

Amaç: Çocukluk çağı gastroenteritlerinin en sık nedenlerinden olan rotavirus ve adenovirus gastroenteritleri, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde yüksek morbidite ve mortalite ile seyretmektedir. Bu viral enfeksiyonlar dünyanın pek çok yerinde tüm yıl boyunca görülür. Virüslerin fekal-oral yolla bulaştığı bilinse de rotavirus için havadan ve damlacık yoluyla geçiş de bildirilmiştir. Dışkı örneklerinde viral antijen analizi tanı açısından önemlidir. Bu çalışma, akut gastroenterit ön tanılı 0-5 yaş arası çocuk hastalardan alınan dışkı örneklerinde rotavirus ve adenovirus sıklığını belirlemek amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Gaita örnekleri Eylül 2010 ve Eylül 2011 tarihleri arasında beş yaş altı 340 akut gastroenterit ön tanılı çocuktan alındı. Rota ve adenovirus antijenleri, kalitatif immünkromatografik yöntemle çalışan “CerTest Rota-Adeno Card Test” (CerTest, Biotec, Spain) kitleri ile tespit edildi. Rota ve adenovirus sıklığının mevsimlere, hastaların yaşlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Dışkı örneklerinin 117'sinde (%34.4) viral antijenler belirlendi. Hastaların 88'inde (%25.9) rotavirus, 28'inde (%8.2) adenovirus, birinde rotavirus ve adenovirus birlikte pozitif (%0.3) tespit edildi. Rotavirus antijen pozitifliği en çok 5-24 ay grubu ile kış mevsiminde tespit edilirken (p<0.05), adenovirüs antijenleri ile yaş grupları ve mevsimler arasında anlamlı bir ilişki saptanamadı (p>0.05). Viral antijen pozitifliği ile cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05).

Sonuç: Bölgemizde rotavirus enfeksiyonları özellikle çocukluk çağı gastroenteritleri arasında önemli bir sıklığa sahiptir. Özellikle sonbahar ve kış aylarında taze dışkı örneklerinde rotavirus ve adenovirus antijenlerinin araştırılması ile gastroenteritlere karşı gereksiz antiparaziter ve antibakteriyel ilaç kullanımının önüne geçileceği düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim