Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-077
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Antibiyotikle İlişkili İshal Olgularında Toksijenik Clostridium difficile Varlığının ve Risk Faktörlerinin Araştırılması
Nadire Seval GÜNDEM1, Mehmet ÖZDEMİR2, Bülent BAYSAL2, Mahmut BAYKAN2
1Erzincan Devlet Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Erzincan
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Clostridium difficile, antibiyotik, toksin A-B

Amaç: Clostridium difficile, enfeksiyöz nozokomiyal ishallerde en sık tanımlanan ajandır ve antibiyotik kullanımının C. difficile ile ilişkili ishallerde en önemli risk faktörü olduğuna inanılmaktadır. Bu çalışmada, antibiyotiğe bağlı ishal düşünülen hastalarda C. difficile varlığı araştırılarak risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Mart 2009-Mayıs 2010 tarihleri arasında, hastanede yatan, son üç hafta içinde antibiyotik kullanan ve antibiyotiğe bağlı ishal gelişen 250 hastanın gaita örneğinde C. difficile ve toksinlerinin varlığı ticari bir enzim immünassay kiti (ImmunoCard Toxins A&B, Meridian Diagnostics, Belçika) ve anaerob kültür yöntemiyle araştırılmıştır. İzole edilen suşlar, konvansiyonel yöntemler ve API 20A paneliyle biyokimyasal özellikleri araştırılarak tanımlanmıştır.

Bulgular: Toplam 250 gaita örneğinin 10'unda (%4) toksin A-B pozitif olup, hepsi anaerob koşullarda üretilmiştir. Toksin saptanmayan örneklerde üreme de olmamıştır. Toksin A-B pozitifliği 2-4 yaş grubunda ve 65 yaş üstündeki hastalarda diğer yaş gruplarına göre daha sıktır ve malignite ve immün yetmezlik gibi hastalıklar saptanmıştır. Bu hastaların en sık kullandığı antibiyotiğin üçüncü kuşak sefalosporinler olduğu, bunu meropenem, amikasin, netilmisin ve tigesiklin gibi antibiyotiklerin izlediği görülmüştür.

Sonuç: Hastanede yatan, antibiyotiğe bağlı ishal gelişen hastalarda C. difficile ve toksinlerinin araştırılması bu enfeksiyonların erken tanı ve tedavisinin sağlanması için önemlidir. Çalışmamız bölgemizde bu konuyla ilgili yapılan ilk çalışmadır ve elde ettiğimiz verilerin C. difficile enfeksiyonlarına yaklaşıma katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim