Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa(lar) 085-092
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağına (UEPLA) Dâhil Olan Bir Üniversite Hastanesinin Deneyimleri: Dört Yıllık Salmonella, Shigella ve Campylobacter Verileri
Dolunay GÜLMEZ1, Deniz GÜR2, Gülşen HASÇELİK1, Revasiye GÜLEŞEN3, Belkıs LEVENT3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
3T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Salmonella, Shigella, Campylobacter

Amaç: Halk sağlığı açısından önemli patojenlere ait sürveyans, ulusal sağlık politikalarının belirlenebilmesinde ilk adımdır. Ülkemizde bildirimi zorunlu hastalıklar hakkındaki veriler, Sağlık Bakanlığınca toplanmaktadır. Salmonella, Shigella ve Campylobacter türleri, D grubu bildirimi zorunlu hastalıklar grubuna girmektedirler ve bildirim sistemine ek olarak, Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) kapsamında, sınırlı sayıda hastaneden suşlar ve verileri Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarı'na gönderilmektedir. Bu çalışmada, UEPLA'ya katılan bir merkezde, çalışmaya alınan enterik patojenlerin yıllara ve mevsimlere göre dağılımları ile antibiyotik duyarlılıkları incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarlarında 2008-2011 tarihleri arasında izole edilen Salmonella, Shigella ve Campylobacter suşları çalışmaya alınmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları Salmonella ve Shigella için disk difüzyon yöntemi ile CLSI önerilerine, Campylobacter türlerinde ise Etest yöntemi ile üretici firma önerilerine uyularak belirlenmiştir. Ulusal Enterik Patojenler Referans Laboratuvarında Salmonella için serovar, Shigella için tür serotip ve faz, Campylobacter için tür ayrımları yapılmıştır.

Bulgular: Farklı hastalardan izole edilen 171 Salmonella, 18 Shigella ve 53 Campylobacter suşuna ait veriler değerlendirilmiştir. En sık rastlanan Salmonella serovarı %61,4 ile Salmonella Enteritidis olup, yalnızca bir Salmonella Typhi bulunmuştur. En sık görülen Shigella türü %55,6 ile S. sonnei olmuştur. İzole edilen Campylobacter suşlarının %66'sı C. jejuni olarak tanımlanmıştır. Ampisilin, trimetoprim/sülfametoksazol, nalidiksik asit ve siprofloksasin direnci sırasıyla Salmonella için %12, %6, %17 ve %4; Shigella için %59, %72, %17 ve %6 olarak saptanmıştır. Campylobacter suşlarında eritromisine direnç gözlenmezken kinolonlara %81,8 tetrasikline %18,8 direnç bulunmuştur.

Sonuç: Besinle bulaşan hastalıklar tüm dünyada önemlerini korumaktadır. Sürveyans çalışmaları ile bölgesel verilerin toplanması, bu hastalıkların kontrol altına alınabilmesi için yararlı olacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim