Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa(lar) 106-109
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültürlerinden Direkt Olarak Çimlenme Borusu
Mustafa Altay ATALAY, Gonca DEMİR, Hafize SAV, Ayşe Nedret KOÇ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Candida albicans, çimlenme borusu testi, kan kültürü

Amaç: Kandidemilerin erken tanımlanması ve uygun antifungal tedaviye erken başlanması morbidite ve mortalite açısından önemlidir. Kandidemilerde Candida albicans dışı türlerin oranı artmasına rağmen, C. albicans halen en sık görülen tür olup, çoğu azollere duyarlıdır. Bu nedenle, hedeflenen ve maliyet etkin antifungal stratejiye yol göstermesi açısından C. albicans'ın hızlı tanısı, önemli bir basamaktır. Bu çalışmada, Gram boyama yöntemiyle maya görülen pozitif kan kültürü şişelerinden direkt çimlenme borusu testinin (ÇBT) yapılarak tanısal doğruluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yaklaşık bir yıl boyunca (Haziran 2011-Temmuz 2012), Gram boyama yöntemiyle maya görülen tüm pozitif kan kültür şişelerinden Sabouraud dekstroz agara pasajlar yapılmış ve direkt ÇBT uygulanmıştır. Direkt ÇBT testi için 10–20μl kan kültür şişe içeriği alınmış ve tavşan serumu içerisine konularak 37ºC'de üç saat inkübe edildikten sonra değerlendirilmiştir. Geleneksel ÇBT, 24-48 inkübasyondan sonra pasajda üreyen kolonilerden yapılmış ve ayrıca izolatların tanımlanmasında mısır unu-Tween 80 agar besiyerindeki morfolojik görünümleri ve API 20C AUX (bioMérieux, Fransa) sistemi kullanılmıştır.

Bulgular: Toplam 67 izolatın 32'si (%47,8) C. albicans, 14'ü (%20,9) C. glabrata, 11'i (%16,4) C. parapsilosis, beşi (%7,5) C. keyfr, dördü (%6) C. krusei ve biri de (%1,5) C. tropicalis olarak tanımlanmıştır. Direkt ÇBT, C. albicans dışı türlerin hiçbirinde yalancı pozitiflik vermezken, iki C. albicans izolatı direkt ÇBT ile negatif bulunmuş ve direkt ÇBT'nin duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla %94 ve %100 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Direkt ÇBT'nin, geleneksel ÇBT kadar duyarlı olmasa da, kan kültürlerinden elde edilen C. albicans türlerinin hızlı ön tanısında güvenilir bir test olduğu ve erken antifungal ajan seçimine katkıda bulunabileceği kanaatine varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim