Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 012-016
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Aminoglikozit Dirençli Gram Negatif Bakterilerde Plazmid Aracılı Metilaz Genlerinin Araştırılması
Şafak ERMERTCAN1, Fethiye Ferda YILMAZ1, Hüseyin TAŞLI1, Ayşe Nur YURTMAN1, Sabire Şöhret AYDEMİR2, Mine HOŞGÖR LİMONCU1
1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Gram negatif bakteri, plazmid aracılı metilaz genleri, yüksek düzey aminoglikozit direnci

Amaç: Aminoglikozitler hem gram negatif hem de gram pozitif organizmalardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde halen kullanılmakta olan önemli bir antibiyotik grubudur. Bakterilerde diğer antimikrobiklere karşı olduğu gibi aminoglikozitlere karşı da direnç artışı önemli bir sorundur. Plazmid aracılı 16S rRNA metilaz enzimleri aminoglikozitlere karşı yüksek düzey direnç gelişimine neden olan farklı bir mekanizmadır. Bu çalışmada, gram negatif klinik izolatlarda 16s rRNA metilazlardan kaynaklanan plazmid aracılı yüksek düzey aminoglikozit direncinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bakteriyoloji Laboratuvarı'nda izole edilen ve disk difüzyon yöntemi ile amikasin direnci saptanan 59 gram negatif klinik izolat çalışmaya alındı. İzolatların amikasin minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri mikrodilüsyon yöntemi ile belirlendi. Yüksek amikasin MİK değerleri (MİK≥128 mg/L) saptanan suşlarda 16S rRNA metilaz genlerinin varlığı klasik polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular: Yüksek amikasin MİK değeri 37 izolatta saptandı. Bu izolatlarda yüksek düzey aminoglikozit direncinden sıklıkla sorumlu olan armA, rmtA, rmtB genlerine ait bölgelere rastlanmadı.

Sonuç: Test edilen gram negatif organizmalardaki aminoglikozit direncinin farklı metilaz genleri veya direnç mekanizmalarından kaynaklandığı düşünüldü. Ülkemizde yapılacak benzer çalışmalar, metiltransferazlardan kaynaklanan aminoglikozit direncinin izlenmesi ve bu enzimleri kodlayan genlerin yayılımının önlenmesi bakımından önem taşımaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim