Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-035
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Gıda Atıklarından Selüloz Üreten Asetik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Tanımlanması
Yaşar ANDELİB AYDIN, Nuran DEVECİ AKSOY
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Asetik asit bakterileri, Gluconacetobacter türleri, bakteriyel selüloz

Amaç: Bu çalışmada, çürük meyvelerden ve organik sirkelerinden mutasyona dirençli selüloz üretebilen asetik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanmaları ve kültür koleksiyonlarına kazandırılmaları amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kalsiyum karbonat (CaCO3)-etanol besiyerinde asetik asit üreten ve Hestrin-Schramm (HS) besiyerinde selüloz oluşturabilen suşlar, biyokimyasal testlerle tanımlanmıştır. Selüloz üretim miktarı, hücre sayısı ve glukoz derişim analizleri ile saptanmış; selüloz yapısı ise Dearing metodu, X-ışınları kırınımı (XRD) ve elektron mikroskobi ile gösterilmiştir. Selüloz üretim kapasitesi yüksek ve uzun dönemli saklama koşullarına dayanıklı suş, 16S rRNA dizi analizi yöntemi ile tür düzeyinde tanımlanmıştır.

Bulgular: Çoğunluğu (%63,4) meyvelerden olmak üzere asetik asit bakterilerinin koloni morfolojilerine uyan toplam 112 koloni elde edilmiş, bunlar arasında asetik asidi okside eden 35 izolattan altı tanesinin selüloz ürettiği saptanmıştır. Biyokimyasal test sonuçları, izolatların, Gluco-nacetobacter türüne ait olduklarını ortaya koymuştur. Bu izolatların, 0.56-4.7 g/l aralığında selüloz üretebildikleri saptanmıştır. XRD analizi, yalnız bir suşun tipik “Selüloz I kristal” yapıda selüloz sentezleyebildiğini göstermiş, ancak asit hidrolizinin %95,14-%98,57 geri kazanım oranları sağlaması, tüm numunelerin selüloz yapısında olduğunu doğrulamıştır. Pasajlar ve stoklanma sırasında selüloz üretim kapasitesini koruyabilen tek suş, çürük erikten izole edilen P2A olmuştur. 16S rRNA dizisinin birincil veri tabanlarındaki sekanslar ile kıyaslanması sonucunda elde edilen %99,8 benzerlik nedeniyle bu izolat, G. hansenii P2A olarak adlandırılmıştır.

Sonuç: Çalışma sonucunda, yüksek miktarda (1.275±0.15 g/l) bakteriyel selüloz sentezleyebilen ve uzun dönem saklama koşullarına dirençli bir suş (G. hansenii P2A) elde edilmiştir. Bu suş, KUEN 1606 referans numarası ile İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, “Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi” koleksiyonuna alınmış olup, bakteriyel selülozun ticari boyuttaki üretimine olanak sağlayabilecek nitelikte olduğu düşünülmektedir


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim