Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 2, Sayfa(lar) 050-055
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ertapenem ve Doripenemin İnsan Periferik Kan Mononükleer Hücrelerinden Sitokin Salınımına Etkisi
Emine YEŞİLYURT1, Sevgi ÖZYEĞEN ASLAN1, Ayşe KALKANCI1, Işıl FİDAN1, M. Cihat OĞAN2, Semra KUŞTİMUR1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Anahtar Sözcükler: Ertapenem, doripenem, sitokin

Amaç: Ertapenem ve doripenem karbapenem ailesinin yeni üyeleri olan ajanlardır. Antimikrobik ajanların etkinliği, yalnızca mikroorganizma üzerine direkt etkilerine değil, konağın immün sistem fonksiyonlarına da bağlıdır. Çalışmamızda, ertapenem ve doripenemin ısı ile inaktive edilmiş Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa ile uyarılmış insan mononükleer hücrelerinden sitokin üretimi üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Mononükleer hücreler ısı ile inaktive edilmiş mikroorganizmalarla uyarıldıktan sonra ertapenem ve doripenem hücre kültürüne eklenmiştir. İnkübasyondan sonra üst sıvıda interlökin-6 (IL-6), IL-10, IL-17, IL-23, interferon-gama (IFN-γ), tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α) ve transforme edici büyüme faktörü-beta (TGF-β1) sitokin düzeyleri enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemi ile belirlenmiştir.

Bulgular: TGF-β düzeyleri ertapenem ve doripenem içeren kuyucuklarda bu ajanları içermeyen kuyucuklara göre anlamlı düzeylerde artış göstermiştir. Diğer sitokinlerin düzeylerinde anlamlı bir değişiklik oluşmamıştır.

Sonuç: TGF-β immünregülatuvar ve anti-inflamatuvar etkili bir sitokindir. TGF-β'nın ertapenem ve doripenemin anti-inflamatuvar etkisinin oluşumunda önemli bir rolü olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle, ertapenem ve doripenemin direkt immünmodülatör etkilerinin olduğu belirlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim