Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 3, Sayfa(lar) 084-089
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
CMV Profilaksisi Alan Böbrek Nakli Olan Hastalarda CMV Enfeksiyonu Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Alparslan ERSOY1, Ahmet GÜLTEPE2, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Yavuz AYAR1, Halis AKALIN3, Fatih COŞKUN2, Meltem ÖNER TORLAK3, Gökhan COŞGUN2, Coşkun ATEŞ2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Sitomegalovirüs enfeksiyonu, böbrek nakli, immünosüpresyon

Amaç: CMV (sitomegalovirüs) böbrek nakli sonrası en sık görülen viral enfeksiyondur. Akut rejeksiyon, greft yetmezliği, mortalite, fırsatçı enfeksiyonlar, malignite, diabetes ve kardiyovasküler komplikasyon riskini arttırabilir. Nakil sonrası profilaktik antiviral tedavi CMV enfeksiyonlarının sıklığını azaltan en önemli yaklaşımdır. Bu çalışmada valgansiklovir profilaksisi alan böbrek nakli alıcılarında CMV enfeksiyonu sıklığı ve risk faktörlerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Merkezimizde son dönem böbrek yetmezliği ile böbrek nakli yapılan ve erken dönemde oral valgansiklovir ile CMV profilaksisi yapılan 126 böbrek nakli alıcısı çalışmaya dâhil edildi. CMV enfeksiyonu Abott Real Time PCR tekniğiyle gösterilen CMV-DNA pozitifliği ile değerlendirildi. Hastalar CMV-DNA pozitif ve negatif olarak iki gruba ayrıldı ve özellikleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Yüz yirmi altı böbrek nakli alıcısının 35'inde (%27.7) CMV-DNA pozitifliği saptandı. CMV-DNA pozitif ve negatif alıcıların demografik karakteristikleri benzerdi. İki grubun akut rejeksiyon sıklığı ve böbrek fonksiyonları arasında fark bulunmadı. Siklosporin ve takrolimus bazlı immünsüpresif alanlardaki CMV-DNA pozitifliği oranı karşılaştırılabilirdi (sırasıyla %35'e karşılık %21.2 p>0.05). CMV enfeksiyonu gelişen alıcılarda akut rejeksiyon nedeniyle anti-timosit globulin (ATG) kullanma oranı anlamlı yüksekti (%22.8'e karşılık %8.7, p=0.038). Ayrıca, ATG kullanılan hastaların %50'sinde CMV enfeksiyonu görüldü.

Sonuç: CMV enfeksiyonu böbrek nakli alıcılarında önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir ve gelişiminden başlıca indüksiyon veya rejeksiyon tedavisi için kullanılan antikor tedavileri sorumludur. Antikor tedavisi alan alıcılarda CMV-DNA kopyalarının düzenli izlenmesi yararlı olabilir. Özellikle bu hastalarda etkili profilaksi stratejileri geliştirilmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim