Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 3, Sayfa(lar) 104-111
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Dispeptik Yakınmalı Hastalarda Helicobacter pylori Virulans Genleri ile Endoskopik Bulguların Karşılaştırılması
Arzu İRVEM1, Fetiye KOLAYLI2, Saadettin HÜLAGU3
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, virulans genleri

Amaç: Helicobacter pylori gastrit, gastrik ve duodenal ülser, gastrik kanser ve MALT lenfoma ile ilişkili önemli bir patojenidir. H. pylori suşları ile enfekte olan birçok bireyde peptik ülserin gelişmemesi ve asemptomatik kalması, peptik ülser gelişiminde başka faktörlerin rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Enfeksiyonun gelişmesinde H. pylori'ye ait sitotoksin ilişkili patojenite adacığında (CagPAI) yer alan sitotoksin ilişkili gen (CagA), vakuol oluşturucu sitotoksin geni (VacA), kan grubu antijeni bağlayan adezin (BabA), Sialil-Lewis X bağlayan (SapA) ve IceA virulans faktörleri yanında konağa ait faktörler de önemli rol oynamaktadır. Üreaz enzimi ve yüksek hareket özelliği de enfeksiyon patogenezinde önemlidir. Virülans genleri ile gastrik hastalıklar arasında ilişkinin varlığı bilinmekle birlikte, çeşitli coğrafik bölgelerde farklılıklar göstermektedir. Patojenik ve non-patojenik H. pylori suşları konakta bulunabilmekte ve farklı genotiplere sahip suşlar farklı klinik bulguların ortaya çıkmasına neden olabilmektedirler. Bu çalışmada, Kocaeli bölgesindeki dispeptik yakınması olan hastalarda H. pylori virülans genlerinin prevalansını ve virulans genleri ile endoskopik bulguların karşılaştırılmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan 121 dispeptik yakınmalı hastanın endoskopik doku biypsisinde H. pylori 16S rRNA genine spesifik primerler kullanılarak yapılan Polimeraz Zincir Reaksiyonunda (PZR) yetmiş sekiz hastanın (40 gastritli, 20 gastrik ülserli, 9 duodenitli, 9 normal endoskopik bulgulu) biyopsi örneğinde H. pylori pozitif olarak belirlendi. Virülans genlerinin varlığı klasik PZR yöntemi, istatistiksel analiz için Pearson Chi-squared ve Fisher's exact test testleri kullanıldı.

Bulgular: Kocaeli bölgesinde belirlenen H. pylori suşlarında CagA geni %70.5, VacA s1a/m2 alleli %71.8, VacA s2/m2 alleli %16.7 oranında bulundu. CagA, VacA s1/m2 genotipi dominant olmasına rağmen, klinik bulgularla istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenemedi. IceA1 ve IceA2 allelleri hemen hemen eşit oranda (sırasıyla %24.4 ve 26.9) belirlenirken babA2 alleli %6.4 oranında belirlendi. IceA2 alleli ile klinik bulgular arasında negatif bir ilişki belirlendi (p=0.011). IceA1, babA2 allelleri istatistiksel olarak klinikle ilişkili bulunamadı.

Sonuç: Oranın bu şekilde düşük olmasının nedeni gastrik kanserli ve prekanseröz lezyonlu hasta grubunun olmaması ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim