Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-017
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Non-Fermentatif Gram Negatif Basillerde Metallo-Βeta-Laktamaz Varlığının Araştırılması
Zeynep ERDİL, M. Hamidullah UYANIK, Halil YAZGI, Ahmet AYYILDIZ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Fenotipik testler, karbapenem direnci, metallo-beta-laktamaz, non-fermentatif

Amaç: Non-fermentatif Gram negatif basiller (NFGNB) son yıllarda hastane enfeksiyonlarından sıklıkla izole edilmektedirler. Acinetobacter ve Pseudomonas türlerine ait suşlarda hızla yayılan ve geniş antibakteriyel direnç spektrumuna neden olan metallo enzimler enfeksiyonların tedavisi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Metallo beta laktamaz (MBL) enzim üretimini saptamak için moleküler ve çeşitli fenotipik yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, imipeneme dirençli Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa suşlarında MBL enzim üretiminin dört farklı fenotipik yöntem kullanılarak saptanması ve bu testlerin birbirleri arasındaki uyumun araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2012-Ekim 2013 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde çeşitli klinik örneklerden izole edilen farklı hastalara ait 111 A. baumannii, 140 P. aeruginosa suşundan karbapeneme direnç tespit edilen 94 A. baumannii ve 48 P. aeruginosa suşu çalışma kapsamında incelenmiştir. Tür düzeyinde tanımlanma ve bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıkları VITEK-2 compact (bioMérieux, Fransa) otomatize sistem ile yapılmıştır. MBL varlığı çift disk sinerji testi, kombine disk testi, gradient strip test yöntemi ve modifiye Hodge testi kullanılarak araştırılmıştır.

Bulgular: A. baumannii suşlarında MBL pozitifliği gradient strip test yöntemi, kombine disk testi, çift disk sinerji testi ve modifiye Hodge testi ile sırasıyla %97.9; 98.9, 98.9 ve 95.7 oranında saptanırken, bu oranlar P. aeruginosa suşlarında ise %100; 93.7; 89.6 ve 41.7 olarak saptanmıştır. A. baumannii suşlarında gradient strip test ile kombine disk testi, çift disk sinerji testi ve modifiye Hodge testi arasındaki uyum sırasıyla %94.7; 94.7 ve 91.5 oranında saptanmışken, P. aeruginosa suşlarında gradient strip test ile diğer testler arasındaki bu uyum oranları sırasıyla %93.7, %89.6 ve %41.7 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda A. baumannii ve P. aeruginosa suşlarında yüksek oranda karbapenem direnci ve MBL üretimi saptanmıştır. Tedavide kullanılabilecek bir MBL inhibitörünün bulunmaması bu durumu ciddi bir sorun hâline getirmektedir. MBL enzim varlığının saptanması, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde epidemiyolojik verilerin elde edilmesine ve uygun antimikrobiyal ajan seçimine yardımcı olacaktır. Fenotipik testler genel olarak birbiriyle uyumlu gözükse de moleküler yöntemlerle MBL enzim varlığının saptanması testlerin gerçek özgüllük ve duyarlılığını göstermesi açısından gerekli görülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim