Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 1, Sayfa(lar) 018-022
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut Gastroenteritli Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Varlığının Araştırılması
Yusuf DOĞAN1, Fahriye EKŞİ2, Tekin KARSLIGİL2, Ayşen BAYRAM2
1Viranşehir Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü, Şanlıurfa
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Akut gastoenterit, adenovirüs, rotavirüs

Amaç: Enfeksiyöz gastroenteritler, alt solunum yolu enfeksiyonlarından sonra, çocuklarda morbidite ve mortalitenin ikinci en sık nedenidir. Virüslere bağlı gastroenteritlerin sıklığının özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere giderek arttığı gözlenmektedir. Viral gastroenterit etkenlerinden rotavirüs ve enterik adenovirüsler, çocuklarda akut gastroenteritlerin en sık görülen etkenleridir. Dışkı örneklerinde viral antijen analizi tanı açısından önemlidir. Bu çalışmada, Temmuz 2012-2013 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Birimi'ne gastroenteritli hastalardan alınan dışkı örneklerinde viral enfeksiyon etkenlerinden rotavirüs ve adenovirüs sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, çeşitli gastrointestinal yakınmalarla başvuran hastalardan, rotavirüs araştırmak amacı ile 1988, adenovirüs araştırmak amacı ile 1591 dışkı örneği incelemeye alınmıştır. Viral enfeksiyon etkenlerinden rotavirüs ve adenovirüs pozitifliği immünokromatografik yöntem (RIDA®QUICK Rotavirus/Adenovirus combi, R-Biopharm, Almanya) kullanılarak araştırılmıştır. Rotavirüs ve adenovirüs sıklığının hastaların cinsiyetlerine, yaşlarına ve örneklerin gönderildiği mevsimlere göre dağılımı istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırılan örneklerin 241'inde (%12.1) rotavirüs, 68'inde (%4.3) adenovirüs antijeni belirlenmiştir. Yirmi dört örnekte (%1.8) rotavirüs ve adenovirüs antijenleri birlikte pozitif olarak saptanmıştır. Rotavirüs antijeni erkek hastaların %11,9'unda, kadınların %12.4'ünde pozitif olarak saptanmış olup, cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0.76). Rotavirüs antijeni pozitif bulunan olguların 198'i (%82.2) 0-5 yaş grubu hastalardan oluşurken, antijen pozitifliği en çok yaş aralığı olarak 5-24 ay (%19.9) arasında bulunan çocuklarda saptanmıştır. Mevsim olarak en sık kış aylarında (%17.1) tespit edilmiştir. Yaş (p<0.001) gruplarına ve mevsimlere (p=0.016) göre rotavirüs antijeni saptanması arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Adenovirüs antijeni araştırılan ve pozitif bulunan hastaların 39'u (%57.4) 0-5 yaş grubu hastalardan oluşmuştur. Adenovirüs antijenleri saptanması ile cinsiyet, yaş grupları ve mevsimsel dağılımları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Bölgemizde rotavirüs ve enterik adenovirüs özellikle çocukluk çağı gastroenteritleri arasında önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Çalışmamız sonucunda elde edilen veriler bakteriyel ve paraziter etkenlerin yanında viral etkenlerin de araştırılmasını gerekli kılmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim