Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-027
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin Araştırılması
Özlem BUCAK1, Tekin TAŞ2, Esra KOÇOĞLU2, Şeyda KARABÖRK2
1Denizli Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Denizli
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu
Anahtar Sözcükler: Metallo-beta-laktamaz, antibiyotik direnci, Pseudomonas aeruginosa

Amaç: Pseudomonas aeruginosa, karbapenemler dâhil antipseudomonal ilaçlara karşı direnç gelişebilecek önemli bir nozokomiyal patojendir. P. aeruginosa enfeksiyonlarının eradikasyonu için tedavi rejimleri giderek daha sınırlı hâle gelmektedir. Bu çalışmada, P. aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı direnç oranları ve imipeneme dirençli olanlarda metallo-beta-laktamaz (MBL) enzimi varlığının fenotipik yöntemle belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen 100 P. aeruginosa suşu değerlendirildi. Antibiyotik duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile CLSI kriterlerine göre belirlenmiştir. İmipenem dirençli ve orta duyarlı suşlarda, MBL varlığı açısından kombine disk (IMP-EDTA) test yöntemi kullanıldı.

Bulgular: Antibiyotik direnç oranları imipeneme %25, sefepime %14, seftazidime %19, piperasilin/tazobaktama %10, aztreonama %24, siprofloksasine %11, tobramisine %6 ve amikasine %5 olarak bulundu. Metallo-beta-laktamaz üretimi, imipenem dirençli ve orta duyarlı P. aeruginosa suşlarınının %80'inde tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızda, kombine disk test yöntemi ile elde edilen MBL pozitiflik oranı diğer çalışmalar ile uyumludur. İmipeneme dirençli bulunan suşlarda direnç yayılımını önlemek için MBL varlığı araştırılmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim