Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-090
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kreş Çocukları ve Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Orofaringeal Streptococcus pneumoniae Taşıyıcılığı ve İzole Edilen Suşlarda Penisiline Direnç
Gönül Aslan, Gürol Emekdaş, Nuran Delialioğlu, Müjgan Bayer
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Streptococcus pneumoniae, orofaringeal kolonizasyon, çocuk yuvası, kreş, huzurevi, penisiline direnç

Bu çalışmada huzurevlerinde yaşayan 155 kişi, çocuk yuvasında yaşayan 110 çocuk ve kreş eğitimi alan 24 çocukta orofaringeal Streptococcus pneumoniae taşıyıcılığı araştırılmıştır. Çalışma grubumuzdan alınan orofaringeal sürüntü örnekleri klasik yöntemlerle incelenmiştir. S. pneumoniae olarak izole edilen suşların Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile oksasilin, seftriakson, siprofloksasin, vankomisin, eritromisin, trimetoprim/sulfametoksazol (TMP-SMX) ve klaritromisine duyarlıkları NCCLS kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Huzurevinde kalan yaşlıların 10'undan (%6.4), çocuk yuvasında yaşayan çocukların üçünden (%2.8), kreşte kalan çocukların birinden (%4.1) S. pneumoniae izole edilmiştir. Çalışma grubumuzda izole edilen toplam 14 S. pneumoniae suşunun yalnızca birinde (çocuk yuvası izolatlarından) (% 7.1) oksasilin direnci (Minimum İnhibitör Konsantarasyon:MİK ≥3μg/ml) saptanmıştır. Seftriakson, siprofloksasin, vankomisin, eritromisin ve klaritromisine direnç saptanmazken, üç (%21.42) suşun (huzurevi izolatlarından) TMP-SMX'e dirençli olduğu belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim