Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-042
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hava Kaynaklı Aeroallerjen Fungus Sporlarının Konsantrasyonu ve Mevsimsel Dağılımı
Feza OTAĞ1, Taner COŞKUN2, Şahin DİREKEL3, Didem ÖZGÜR1, Gürol EMEKDAŞ1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Mersin
3Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun
Anahtar Sözcükler: Cladosporium, Alternaria, hava kaynaklı spor konsantrasyonu, volumetrik/gravimetrik yöntem

Amaç: Küfler soluduğumuz havada en fazla miktarda bulunan partiküllerdir ve aeroallerjen fungus sporları uygun koşullarda atmosferde yaygın olarak bulunabilirler. Duyarlı bireylerde konjuktiva, solunum, deri ve burun mukozası gibi yollarla vücuda girerek alerjik rinit, astım, konjunktivit gibi semptomların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Bu çalışmada, Mersin atmosferinde bulunan fungus sporlarının tanımlanması ve meteorolojik faktörlere bağlı olarak spor konsantrasyonlarında meydana gelen değişiminin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2007 Eylül-2008 Kasım ayları arasında Mersin iline bağlı 4 merkez ve 2 çevre ilçeden, toplam 9 seferde 549 örneklem yapılmıştır. Taşınabilir hava örnekleme cihazı airIDEAL (bioMérieux, Fransa)'in haznesine yerleştirilen Sabouraud Dekstroz Agar yüzeyine ekim yaptırılmıştır. Üreyen küf kolonilerinin yedinci günden itibaren makroskobik ve mikroskobik morfolojilerine göre değerlendirilmesiyle cins düzeyinde tanımlamaları yapılmıştır.

Bulgular: Çalışma süresince 33 mantar taksonuna ait toplam 298.220 CFU küf mantarı izolasyonu yapılmıştır. İzole edilen küflerin %71.75'i Cladosporium, %16.35'i Penicillium, %6.31'i Aspergillus, %3.42'si Alternaria, %0.83'ü Fusarium olarak tanımlanmış; diğer cinsler ise atmosferdeki sporların %1.34'ünü oluşturmuştur. En sık rastlanan küflerin spor konsantrasyonlarının mevsimsel dağılımına bakıldığında; çalışmamızda en sık rastlanan Cladosporium, Alternaria ve Penicillium cinsleri her mevsiminde artış gösterirken, Fusarium ve Aspergillus cinsleri yaz ve sonbahar aylarında en yüksek seviyede tespit edilmiştir. Fungus sporlarının yoğunluğunun meteorolojik parametreler ile ilişkisine bakıldığında ise; Alternaria, Cladasporium ve Fusarium spor miktarlarının sıcaklık, nem ve rüzgâr ile istatistiksel olarak pozitif, Penicillium'un negatif korelasyon gösterdiği tespit edilirken, Aspergillus'un yalnızca sıcaklık ile pozitif korelasyon gösterdiği saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışma, Mersin atmosferindeki allerjen ve toksijenik fungus sporlarının iklimsel verilerle beraber takibinin yapıldığı ilk çalışma olması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca çalışmadan elde edilen verilerin, duyarlı bireylerin tanı ve tedavisinde yararlı olacağı umut edilmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim