Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 056-060
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları
Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel YILMAZ, Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer KARACA DERİCİ, Sevgi YILMAZ HANCI, Arzu BAYRAM
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik direnci, Enterococcus spp, vankomisin dirençli enterokoklar

Amaç: Vankomisin dirençli enterokoklar, son yıllarda giderek artan bir sıklıkla izole edilen ve çoklu ilaç dirençleri nedeniyle ciddi enfeksiyonlara yol açabilen önemli bir nozokomiyal enfeksiyon etkenidir. Bu çalışmada, 2011-2014 yılları arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen vankomisin dirençli enterokok suşlarının servislere, yaşa, örneklere göre dağılımı ve diğer antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Suşların tür tanımlamaları ve antibiyotik duyarlılık testleri, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratu-varı’nda, VITEK 2 compact otomatize sistemi (bioMérieux, Fransa) ile yapılmıştır. Vankomisin, teikoplanin ve linezolid direnci E-test yöntemi (bioMérieux, Fransa) ile de test edilmiştir.

Bulgular: Vankomisine dirençli olarak saptanan 139 enterokok suşunun 126’sı (%91) Enterococcus faecium, 13’ü (%9) Enterococcus faecalis olarak tanımlanmıştır. Suşların büyük bir kısmı idrar örneklerinden (%60) elde edilmiştir. İzolatların %50’sinin yoğun bakım ünitesinden, %63’ünün 60 yaş ve üzeri hastalardan üretilmiş olduğu ve yaş ile birlikte VRE görülme sıklığının arttığı belirlenmiştir. Vankomisin dirençli enterokokların ampisiline %98, siprofloksasine %97, yüksek düzey gentamisine %90, yüksek düzey streptomisine %98, teikoplanine %94 ve linezolide %6.5 dirençli olduğu saptanmıştır.

Sonuç: İzole ettiğimiz vankomisin dirençli enterokoklarda yüksek oranda ampisilin, siprofloksasin, yüksek düzey gentamisin, yüksek düzey streptomisin ve teikoplanin direnci görülmüştür. Diğer çalışmalarla kıyaslandığında linezolid direncimiz yüksek bulunsa da linezolidin hastanemizde üretilen vankomisin dirençli enterokoklara karşı en etkili antibiyotik olduğu saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim