Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 3, Sayfa(lar) 101-106
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae İzolatlarının Antibiyotiklere Direnç Durumu
Demet HACISEYİTOĞLU1, Yasemin ÇAĞ2, Sedef BAŞGÖNÜL2, Serdar ÖZER2
1SB Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
2SB Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik direnci, Enterobacteriaceae, GSBL

Amaç: Genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar (GSBL)Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae başta olmak üzere Enterobacteriaceae'da sık görülmektedir. Beraberinde florokinolon ve aminoglikozid direnci de görülebildiğinden gelişen enfeksiyonların tedavisi daha da güçleşmektedir. Bu nedenle uygun empirik tedavide direnç durumunun bilinmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada hastanemizde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen E. coli ve K. pneumoniae izolatlarının GSBL üretme oranını ve antibiyotik duyarlılık durumunu belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak-Aralık 2012 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaların klinik örneklerinde ilk üreyen 385 E. coli ve 154 K. pneumoniae izolatı dâhil edildi. Aynı hastaların farklı kültürlerinden üreyen izolatlar çalışma dışı bırakıldı. Üreyen bakterilerin tanımlanması, antibiyotik duyarlılıkları ve GSBL varlığı VITEK2 otomatize sistemiyle (bioMérieux, Fransa) belirlendi.

Bulgular: Çalışmamızda 385 adet E. coli ve 154 adet K. pneumoniae izole edildi. Üç yüz seksen beş E. coli izolatının 212'sinin (%55), 154 K. pneumoniae izolatının 86'sının (%55.8) GSBL ürettiği saptandı. GSBL pozitif E. coli'de siprofloksasine %70.7, kotrimoksazole %74.0 amikasine %16.5, gentamisine %43 oranında direnç saptandı. GSBL pozitif K. pneumoniae'da ise siprofloksasine %66.2, kotrimoksazole %68.6, amikasine %16.2, gentamisine %43.0 oranında direnç belirlendi. GSBL üreten E. coli'lerin %1.4'ü imipeneme, %2.8'i ertapeneme ve %0.9'u meropeneme dirençli idi. GSBL pozitif K. pneumoniae'da %10.5 imipeneme, %7.0 meropeneme, %11.6 ertapeneme direnç bulundu. Kolistine dirençli suş tespit edilmedi.

Sonuç: GSBL pozitif E. coli ve K. pneumoniae'da direnç oranı en düşük olan antibiyotiklerin kolistin ve karbapenemler olduğu görüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim