Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 3, Sayfa(lar) 107-113
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İdrar Kültüründen İzole Edilen Enterokok Türlerinin Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi
Pınar ETİZ1, Filiz KİBAR2,3, Yağmur EKENOĞLU2, Akgün YAMAN2,3
1Çukurova Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adana
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, Adana
Anahtar Sözcükler: Antimikrobiyal direnç, enterokok türleri, idrar kültürü

Amaç: Enterokoklarda son yıllarda antimikrobik ajanlara karşı artan oranda direnç gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, hastanemizde yatarak tedavi gören hastaların idrar kültürlerinden izole edilen enterokok türlerini ve antibiyotik direnç oranlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yatarak tedavi edilen hastaların Ocak 2012-Nisan 2014 arasında idrar örneklerinden izole edilen, toplam 536 enterokok suşunun tiplendirilmesi yapılarak, çeşitli antibiyotiklere direnç oranları belirlenmiştir. Enterokok suşlarının identifikasyonu ve antimikrobiyal duyarlılıkları otomatik Vitek-2 sistemi (BioMérieux, Fransa) ile yapılmıştır.

Bulgular: İzole dilen suşların 277 (%51.6)'si Enterococcus faecalis, 249 (%46.4)'u Enterococcus faecium, 5 (% 0.9)'i Enterococcus avium, 2 (%0.3)'si Enterococcus durans, 2 (%0.3)'si Enterococcus gallinarum, 1 (%0.1)'i Enterococcus hirae olarak tanımlanmıştır. Trimetoprim/sulfametoksazol'e %98.1, klindamisine %97, ampisiline %84.2, eritromisine %83.2, imipeneme %83.2, tetrasikline %73.3, siprofloksasine %66.6, moksifloksasine %65.1, vankomisine %14.7, teikoplanine %14.3, linezolide %4.8 ve tigesikline %0.3 oranında direnç gözlenmiştir. Yüksek düzey aminoglikozit direnci yalnızca gentamisin için %9.3, yalnızca streptomisin için %17.5 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, glikopeptit dirençli enterokok suşları saptanmıştır. Hastanemizde saptanan vankomisin ve teikoplanin direnci, bu antibiyotiklerin enterokok enfeksiyonlarında dikkatli kullanılmasının gerektiğini göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim