Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-113
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Anaerop Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Gönül Şengöz1, Kadriye Yaşar1, Denef Berzeg1, Filiz Yıldırım1, Ahmet Şengöz2, Şirin Elmi1, Yasemin Durdu1, Özcan Nazlıcan1
1SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Anaerop bakteri, antibiyotiklere duyarlılık

İnsanda flora üyesi olan, doğada yaygın olarak bulunan anaerop bakteriler, 19. yüzyıldan itibaren yaptıkları önemli infeksiyonlarla bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. İzolasyon ve identifikasyonları güçtür. Günümüzde giderek artan antimikrobiyal direnç sorununa rağmen, duyarlılık testleri hala standardize edilememiştir.

Çalışmamızda yedi yıllık dönemde laboratuvarımıza gönderilen çeşitli klinik materyalden izole edilen anaerop bakterilerin tür tayini ve antibiyotik duyarlılıkları araştırılmıştır. Toplam 1503 materyalden izole edilen 127 anaerop bakteriye, konvansiyonel biyokimyasal testler ve API Rapid ID32A (Bio Merieux) sistemi ile identifikasyon yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılığı API ATB ANA (Bio Merieux) ile araştırılmıştır. Bunların 60'ı (%47.2) Bacteroides cinsi, 37'si (%29.1) Peptostreptococcus cinsi, altısı (%4.7) Gemella cinsi, altısı (%4.7) Clostridium cinsi, altısı (%4.7) Propionibacterium cinsi, dördü (%3.2) Prevotella cinsi, dördü (%3.2) Actinomyces cinsi, ikisi (%1.6) Veillonella cinsi ve biri (%0.8) Fusobacterium cinsi, biri (%0.8) Bifidobacterium cinsi mikroorganizma olarak identifiye edilmiştir. Bacteroides ve peptostreptokok suşlarında penisilin, klindamisin ve metronidazol direncinin artış gösterdiği, imipenem ve beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörlü ajanların en etkili antimikrobikler olduğu görülmüştür.

Anaerop mikroorganizmalarla infeksiyon geliştiğinde genellikle tedavi başlangıçta ampiriktir. Ancak anaerop bakterilerin duyarlılık paternlerinin periyodik olarak ortaya konması, klinisyene bu tip infeksiyonlarla karşılaştığında antibiyotik seçiminde faydalı olacağı unutulmamalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim