Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2015, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa(lar) 122-127
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Güney Marmara Bölgesinde İzole Edilen Salmonella Serotiplerinin Dağılımı ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Burcu DALYAN CİLO1, Gülşah Ece ÖZMERDİVEN1, Kadir EFE1, Revasiye GÜLEŞEN2, Belkıs LEVENT2, Harun AĞCA1, Melda SINIRTAŞ1, Cüneyt ÖZAKIN1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Salmonella, serotiplendirme, identifikasyon, antibiyotik duyarlılık

Amaç: Salmonella enfeksiyonları, tüm dünyada önemini koruyan başlıca halk sağlığı sorunlarındandır. Salmonella serotiplerinin belirlenmesi epidemiyolojik çalışmalar açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada; hastanemizde on üç yıllık süre içerisinde, farklı hasta örneklerinden etken olarak izole edilen Salmonella türlerinin serotip dağılımının ve antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi ve bölgemize ait epidemiyolojik verilerin sunulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2002 - Aralık 2014 tarihleri arasında izole edilen 258 adet Salmonella suşu dâhil edilmiştir. Suşlar otomatize sistem ile Salmonella spp. olarak tanımlanmış ve antibiyotik duyarlılıkları belirlenmiştir. Serotiplendirme Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda (eski adıyla Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı) yapılmıştır.

Bulgular: Suşlar 22 farklı serotipe dağılmış, 143'ü S. Enteritidis, 23'ü S. Typhimurium, 12'si S. İnfantis, 11'i S. Newport, 10'u S. Kentucky olarak serotiplendirilerek çoğunluğu oluşturmuşlardır. Dışkı örneklerinden izole edilen iki adet S. Umbilo ve bir adet S. Chester suşu Türkiye'den ilk kez bildirilen serotiplerdir. Salmonella suşlarında ampisilin, kloramfenikol, gentamisin ve trimetoprim sulfametoksazol duyarlılıklarında azalma saptanırken, sefotaksime duyarlılığın yüksek olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Kurumumuzda on üç yıllık süreçte izole edilen Salmonella serotiplerinin dağılımının CDC, Avrupa ve ülkemiz verileriyle uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim